Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

eHälsa i hemmet

Med en åldrande befolkning och ett större fokus på individen står det svenska vårdsystemet inför stora utmaningar, men också stora möjligheter när det gäller utvecklingen av eHälsa. Med rätt insatser, verktyg och samverkansformer kan Sverige bli ledande i helt nya former av vård och omsorg.

Trenden visar att vi rör oss från institutionsvård mot en mer individfokuserad vård där hemmet kommer att spela en allt viktigare roll både för omsorg och vård. Sverige har alla förutsättningar att ta fasta på den nya riktningen och bli en internationell ledare inom eHälsa i hemmet.

Agendan samlar området i en gemensam vision för år 2020 där individen väljer vård och omsorg i hemmet för att det ger ökad livskvalitet. Visionen utgörs av följande delar:

  • hemmet är den nya vårdplatsen och platsen för omsorg – individen är i fokus och vård- och omsorgsaktörerna samverkar för att skapa den trygghet och integritet som behövs för att individen ska kunna och vilja bo kvar hemma, med stöd av IT-baserade hjälpmedel
  • samverkan över gränserna - aktörer från offentlig sektor, industri, akademi och innovatörer samarbetar
  • den enskilde fördröjer eller eliminerar behovet av omsorg och vård med hjälp av friskvård och ökad medvetenhet.

För att eHälsa i hemmet ska utvecklas till sin fulla marknadspotential och uppfylla agendans målbild, identifieras sex primära insatsområden:

  • samverkan – skapa nya affärsmodeller och ökad förståelse av behov och möjligheter
  • kompetenslyft – stärk kompetensen inom eHälsa och IT hos berörda grupper
  • ekosystem för nya innovationer – skapa en starkare central koordinering som styr upphandlingar mot nya lösningar och ger utrymme för risktagande
  • forskningsområden – gör strategiska forskningssatsningar för tillämpning inom eHälsoområdet
  • internationella standarder – skapa öppna system där olika leverantörer kan konkurrera med lika förutsättningar
  • testbäddar – skapa gemensamma plattformar som uppmuntrar till att utveckla och byta idéer.

En framgångsfaktor för att det svenska området för eHälsa ska ta en ledande roll är gränsöverskridande samverkansformer. Aktörer från näringsliv, akademi, offentliga och privata vårdaktörer, intresseorganisationer och forskningsinstitut behöver jobba ihop med hjälp av både befintliga och nya system och affärsmodeller.

Läs agendan

Agenda för e-hälsa i hemmet

Last updated 7 September 2017

Page statistics