Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Effektiv användning av lågvärdig värme

Lågvärdig värme är en resurs som kan vara en viktig pusselbit i en cirkulär ekonomi där primära flöden, bränslen och näringsämnen, i en större grad än i dag ersätts av restflöden från befintliga processer.

Med lågvärdig värme menas restvärme från olika typer av processer. Ur ett samhällsperspektiv har denna restvärme i dag ett lågt värde, vilket gör att den inte nyttjas som resurs. Användandet av lågvärdig värme kan dock leda till minskad fossil användning, men även minskad användning av primär bioenergi. En utveckling av området förväntas bland annat minska primärenergianvändningen och bidra till en cirkulär ekonomi och minskat resursslöseri. En rättvis värdering av lågvärdig värme möjliggör en stark kommersiell utveckling.  

Agendan presenterar en vision som går ut på att lågvärdig värme ska värderas på ett rättvisande sätt utifrån ett hållbarhetsperspektiv, vilket ökar nyttjandet av denna resurs i samhället. Det ekonomiska värdet av lågvärdig värme ska spegla dess relevans för att uppnå ett hållbart, cirkulärt, samhälle genom styrmedel och regelverk.

Utmaningarna som behöver övervinnas för att visionen ska realiseras handlar bland annat om

  • att kunna påvisa samhällsnytta med användning av lågvärdig värme
  • styrmedel som siktar rätt
  • utveckling och kommersialisering av tekniska lösningar.


Handlingsplanen framåt innehåller bland annat

  • tillsättning av nationell samordnare
  • regionalstöd för kartläggning
  • samverkans- och kommunikationsmedel
  • föreslagna forskningsinsatser
  • demo- och testbäddar.

Nationell samordning kan skapa och leda en politiskt förankrad nationell strategi för effektiv användning av lågvärdig värme. Samordning ger möjlighet att synliggöra goda exempel och värmepotential, att skapa en mötesplats för energiansvariga inom offentlig sektor, privata företag och akademi samt att skapa energieffektiva lösningar vid regional utveckling.

Läs agendan

Agenda Effektiv användning av lågvärdig värme

Last updated 7 September 2017

Page statistics