Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Design för ökad konkurrenskraft

Design är en kreativ arbetsprocess med utgångspunkt i de framtida användarna. Sverige är av tradition en känd designnation, men en omvärld i förändring kräver utveckling.

Designbegreppet utvecklas och breddas kontinuerligt och har gått från att på 50-talet handla om produktestetik, till 60-talets fokus på produktutvecklingsprocessen, 70-talets ergonomifokus, 80-talets designmanagement, 90-talets varumärkesbyggande till att på 00-talet handla om innovation och kundcentrering till dagens involvering och samskapande. Design för ökad konkurrenskraft kommunicerar design som en metod att arbeta, lösa problem, skapa mervärden och kommunicera förändrings- och utvecklingsprocesser oavsett om förbättringsarbetet omfattar en vara, en tjänst, miljö, regler eller policyer.

Agendan målar upp tre scenarier för 2020:

  • ett önskvärt, där ökad insikt inom näringsliv och offentlig sektor om potentialen hos design ger ökad svensk konkurrenskraft
  • ett neutralt, där vi kan hålla jämna steg med internationell utveckling och konkurrenskraft
  • ett icke önskvärt, där värdeskapandet sker utanför Sverige eftersom designmedvetna organisationer och ledare till stor del finns utanför svenskt näringsliv och offentlig sektor.

Agendan pekar också ut nio behov, inom vilka en rad aktörer sitter på möjligheter att bidra till förändringar och det önskade läget.

Vägen mot de tre scenarierna går via treenigheten kunskap-ledarskap-medvetenhet, som listas i form av behov samt föreslagna aktiviteter och aktörer.

Agendan föreslår initiativ till debatt för utveckling och breddning av designbegreppet och ökad medvetenhet om design. Detta kräver samverkan mellan designaktörer, och ett aktivt ledande av uppfattningen om design från formgivning till förändringsprocess och utvecklingsprocess. Agendan utgör ett ramverk där många aktörer hittar områden för "ägande" och möjlighet att själva bidra, påverka och förändra.

Agendans webbplats

Last updated 15 November 2021

Page statistics