Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Bildbaserad medicinsk diagnostik

Området bildbaserad medicinsk diagnostik – bioimaging – har potential att inte bara förbättra vården för patienterna utan också reducera sjukvårdens kostnader. Med en nationell innovationsstrategi kan Sverige behålla sin framskjutna position inom forskning och produktutveckling på området.

Den digitala utvecklingen har inneburit dramatiska förändringar för sjukvården
de senaste decennierna. Medicinsk avbildning är ett av de snabbast växande områdena inom sjukvård och diagnostik. Globalt förväntas det år 2017 omsätta 37,4 miljarder dollar. Sverige har inom medicinsk teknik i stort sedan länge en internationellt framgångsrik industri, som sysselsätter ca 10 000 personer och säljer för ca 60 miljarder kr per år, varav största delen går på export. Kostnaden för bildbaserad diagnostik i Sverige uppgår till ca 1% av bruttonationalprodukten. Den nationella innovationsstrategin för området ger Sverige global attraktionskraft och därigenom framgångsrik export.

Visionen är en internationell tätposition för Sverige inom medicinskt bildskapande och bildbehandling. Vägen mot denna vision är att främja och underlätta svensk forskning och innovation genom att aktivera den trippelhelix som består av akademin, industrin och sjukvården, så att resultaten kommer vården av patienter, sjukvårdssystemet och samhället i stort till godo.

Åtgärder som förväntas stärka bioimaging-området både akademiskt och kommersiellt innefattar:

  • dialog och samverkan mellan trippelhelixparterna
  • en nationell bilddatabas för validering av analysmetoder
  • ett nationellt arkiv för mjukvara och algoritmer
  • ökad tillgång till avancerad forskningsutrustning för företag
  • stöd till företag för certifiering och validering
  • informationskälla om regelverket för certifiering
  • en nationell katalog över kompetens inom bioimaging
  • webbplats som underlättar svenska aktörers användande av tekniken
  • länk till internationella aktörer.

Resultatet förväntas bli snabbare och billiigare forskningsresultat på marknaden för sjukvård och life science.

Agendans webbplats

Last updated 7 September 2017

Page statistics