Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Besöksnäringens forsknings- och innovationsagenda

Besöksnäringen i Sverige är en stark sektor som många gånger fungerar som landets ansikte utåt. Genom en bred innovationssatsning med privata och offentliga aktörer i samverkan kan sektorn nå en ledande position i att erbjuda hållbara, moderna och unika besöksupplevelser.

Sedan år 2000 har den totala turismkonsumtionen i Sverige ökat med 83 procent. Besöksnäringen sysselsätter omkring 168 000 personer på årsbasis, och förutom den ekonomiska styrkepositionen kännetecknas sektorn av att den skapar sysselsättning i glesbygden i lika hög grad som i städerna. Svensk besöksnäring har i agendan sökt samsyn för innovativa helhetsgrepp för att säkra områdets konkurrenskraft och hållbara tillväxt också i framtiden.

Agendan har arbetat fram primära målsättningar för agendan som handlar om att genom forskning och innovation, till år 2020, bidra till en fördubbling av turismexporten så att den når 200 miljarder kronor samt till att generera 100 000 nya jobb i Sverige. Detta genom att fokusera på fem nyckelinitiativ:

 •  forskning
 • kompetens
 • tillgänglighet
 • destination/teman
 • samverkan.

Agendan definierar även sex prioriterade kunskapsområden som kan angripas inom de fem nyckelinitiativen:

 • kund/marknadskunskap
 • produktutveckling/tjänsteinnovation
 • digitalisering/visualisering
 • hållbar turism
 • infrastruktur/logistik/transport
 • policyutveckling/public-private partnerships.

Om den privata besöksnäringen arbetar innovativt tillsammans med politiken och det offentliga, kan kunskapsutveckling och innovationsförmåga i sektorn stärkas ordentligt. Vidare är de svenska och nordiska besöksnäringarna globalt sett relativt små, varför agendan ser goda möjligheter till samverkan om näringen väljer att se de nordiska grannländerna som potentiella samarbetspartners istället för konkurrerande näringar.

Agendans webbplats

Last updated 15 November 2021

Page statistics