Rådet för hållbara städer

Rådet ska bidra till en långsiktig utveckling av hållbara städer och verka för att genomföra regeringens politik för hållbar stadsutveckling. Ansvaret för att genomföra politiken för hållbar stadsutveckling ligger på flera myndigheter och därför behövs ett forum.

Rådet för hållbara städers uppgift

Regeringen vill stärka städernas förutsättningar att utvecklas till levande, gröna, hälsosamma och trygga platser där människor möts och innovationer skapas. Arbetet med hållbara städer skapar ett helhetsgrepp om hur staden kan och bör utvecklas och bli socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar.

Hållbar stadsutveckling omfattar frågor om bland annat fysisk planering, bebyggelse och bostäder, transporter och infrastruktur inklusive fast och mobilt bredband, digitalisering, tillgänglighet och användbarhet, regional tillväxt, miljö och klimatfrågor, energifrågor, arkitektur, kulturmiljö, teknikutveckling, sociala frågor och folkhälsa samt forskning, utveckling och innovationer. En hållbar stadsutveckling är viktig för att nå flera samhällsmål.

Följande myndigheter är ledamöter i rådet:

 • Boverket
 • Forte
 • Formas
 • Länsstyrelserna
 • Myndigheten för delaktighet
 • Naturvårdsverket
 • Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes
 • Energimyndigheten
 • Tillväxtverket
 • Trafikverket
 • Vinnova

I uppdraget till de myndigheter som ingår i rådet ingår att senast den 1 februari varje år ta fram en åtgärdslista med konsekvensbeskrivna åtgärder som publiceras på respektive myndighets webbplats. Listan ska omfatta åtgärder som respektive myndighet har genomfört och avser att genomföra.

Lista med åtgärder som Vinnova genomfört eller planerar att genomföra under 2018:

 • Genomföra en portföljanalys över vilka projekt som Vinnova investerar i med koppling till innovation i städer
 • Utvecklingsarbete inom programmet Utmaningsdriven innovation
 • Bistå i regeringens samverkansprogram Smarta städer
 • Påverka uppdatering av JPI Urban Europes Strategiska forsknings- och innovationsagenda (från 2020 och framåt) baserat på Vinnovas strategi för arbete med innovation i städer
 • Påverka utveckling av EU-kommissionens insatser för städer, såsom FP9, baserat på Vinnovas strategi för arbete med innovation i städer
 • Delta i Smart City Expo World Congress 13-15 november 2018
 • Utveckla ny programinsats för innovationsplattformar

Läs listan i sin helhet här:

Vinnovas åtgärdslista 2018 – Rådet för hållbara städer

Rapport från rådet för hållbara städer – Åtgärder 2018

Frågor?

För frågor om Vinnovas medverkan i Rådet för hållbara städer, kontakta:

Gustav Malm

Programme Manager

+46 8 473 30 20

gustav.malm@vinnova.se

Last updated 30 July 2018   |   Page statistics