Verktyg för missionsbaserat arbetssätt

För att lyckas med en missionsworkshop behövs en hel del förberedelser. Här hittar du instruktion för hur du gör och länkar till allt material.

Före workshoppen

Välja tema

Välj ut en komplex fråga som påverkar samhället och är viktigt i det sammanhang du vill påverka.

Undersök relevanta strategier, måldokument och politiska målsättningar på olika nivåer för att förstå sammanhanget. Utför också traditionella användarundersökningar med intervjuer, observationer och små test med användare och intressenter i sammanhanget.

Baserat på den kunskap du har eller hinner ta fram innan planerad workshop så väljer du 1-10 teman (system) och 5-15 personer per tema. Antalet beror på vilken omfattning du planerar för din workshop.

Val av deltagare

Försök hitta folk och organisationer som har en direkt påverkan på hur systemet fungerar. De som bestämmer, planerar och utför förändringar i systemet eller dess normala drift.

Försök hitta runt hälften ”traditionella aktörer” och hälften framväxande, innovativa aktörer, från så många sekoter som möjligt (privata större företag, mindre nystartade företag, statliga, regionala och kommunala verksamheter, akademi och civilsamhället). Du vill ha flera beslutsnivåer: både högre chefer och utförare/tjänstemän. Ta gärna med personer som inte är yrkesverksamma också, till ungdomar eller pensionärer. Och självklart: en balans mellan kvinnor och män.

När du vet vilka som kommer bör du försöka hinna ta reda på deltagarnas förväntningarna på mötet,  vilka behov och önskemål de har och samtidigt fundera på lämplig bordsplacering (med samma principer om blandning). Det är bra om du hinner göra detta genom att ha några öppna samtal med inbjudna. Ring 10 av dem eller ännu hellre träffa dem

Förbered och skriv ut material

Förbered och skriv ut det material som behövs på workshoppen.

Lista och instruktioner på material att förbereda

Genomföra workshop

Räkna med minst 2 timmars förberedelser på plats innan gästerna kommer. Sätt upp de inspirationsbilder du förberett som visar nya fenomen, viktiga vinklar och frågeställningar. Rita upp agendan och förhållningsregler på en whiteboard eller liknande.

Inledning 5 min

Inled workshopen med att berätta om vilka ni är och vilka som finns i rummet. Varför ni gör workshopen, vad som föregått den och vad som blir nästa steg (om du har tänkt dig en fortsättning). Var också noga med att hantera förväntningar. Resultaten från workshopen kommer i sig inte lösa komplexa problem. Detta upplägg är först och främst till för att testa metoderna och utveckla förståelse, systemtänkande och relationer hos deltagarna.

Förklara förhållningsregler och mål: inga skärmar om möjligt och en konstruktiv dialog där alla relevanta motsättningar skall våga luftas. Upplägget är medvetet utformat för att sammanföra skilda åsikter, mål och föreställningar för att hitta en gemensam drivkraft. Berätta om teorin bakom missions (googla Mazzucato). Berätta om rättigheter till resultatet på workshop och berätta att ni tänker ta bilder. Berätta kort om de olika stegen.

Uppvärmning 5 min

Be deltagarna presentera sig och dela något personligt som rör temat i fråga. Låt bordsvärden börja och föregå med gott exempel, det vill säga en presentation som verkligen är kort. Då kommer resten automatiskt att hålla korta presentationer.

Missionsformuleringar, 15 min

Dela ut missionmallarna. Borden får nu i uppgift att formulera sin egen mission. De kan använda exemplet, men de får också göra egna. Formuleringen ska hjälpa dem att förstå vad de vill uppnå.

Framtidsscenarior 45 min

Dela ut personaskorten, miljökartorna och storymallarna. Deltagarna ska tänka sig en värld där bordets mission är uppfyllt. Sedan läser de starten på storymallen och fortsätter berättelsen. Det som de kommer fram i berättelsen ska de rita och beskriva på miljökartorna.

Här är det viktigt att bordsvärden är aktiv och omväxlande hjälper gruppen att beskriva händelser i berättelsen och komplettera miljön. Bordsvärden kan ställa frågor som: var kommer den ifrån? Vem har bidragit till att den där finns? Var sker händelsen? Vad är det där för byggnad? Finns det där över hela landet eller är det något lokalt? Hur kunde det skala? När påbörjade man skapandet av den där idén? Hur kan man ha information om X som behövs i Y? Peka och locka deltagarna att tänka i olika skalor, tidsperspektiv och flöden.

Här är det viktigt att påminna deltagarna att dokumentera diskussionerna – det vill säga att de skriver sin story och ritar på miljökartan.

Nyttor, 15 min

Samla in allt material förutom miljökartorna och dela ut nyttoplupparna. Låt deltagarna läsa vilka nyttor som finns och sedan placera ut dem där de tycker att det passar på miljökartan. Relativt snabbt syns hur en och samma åtgärd ofta skapar en mängd nyttor – ofta inom andra teman.

Gruppresentationer, 15-30 min (i mån av tid)

Var och en av borden får nu tillfälle att läsa upp sin berättelse och peka på miljökartan för att illustrera hur händelsen utspelas. Ställ gärna ihop miljökartorna i rätt relation till varandra. Här kan man i mån av tid låta borden uppdatera sina missionsformuleringar.

Sammafattning och avslutning, 5 min

Workshopledaren tackar för deltagande och sammanfattar den stora bilden.

Därmed är workshopen avklarad på 90 min.

Last updated 24 February 2020

Page manager: Tobias Öhman

Page statistics