Linköping Center for Sensor Informatics and Control (LINK-SIC)

Industriinriktad forskning inom sensorinformatik och reglerteknik. Centrumet bidrar till utvecklingen inom svensk systembyggande industri, vilken är avgörande för landets tillväxt och ekonomiska hållbarhet.

För att behålla sin konkurrenskraft och ha kvar forskning och utveckling i Sverige behöver industrin hantera ett stort antal utmaningar såsom digitalisering av produkter och produktionsprocesser, växande krav på hållbarhet och ökade krav på kundnytta i form av användbarhet, autonom funktionalitet, tillgänglighet och säkerhet.

De vetenskapliga kärndisciplinerna inom LINK-SIC är: sensorfusion, data-baserad modellering, reglermetoder baserade på lärande, reglerbaserad fysikalisk modellering samt optimering för reglertekniska problem. Dessa discipliner är och kommer att vara avgörande för att hantera utmaningarna för den systembyggande industrin.

En nyckelkomponent inom LINK-SIC är doktorandprojekt (inklusive industridoktorander) med stark industriell medverkan och medverkan från seniora forskare. Detta genererar resultat av både hög vetenskaplig kvalitet och industrirelevans samt forskarutbildade personer med kunskaper och färdigheter som är centrala för industrin.

Finansiering: 32 miljoner mellan 2017-2022

Kontakt

Centrumledare: Svante Gunnarsson, Linköpings universitet,  svante.gunnarsson@liu.se

Handläggare Vinnova: Jessica Umegård, jessica.umegard@vinnova.se

Webbplats: LINK-SIC

Last updated 22 August 2019

Page statistics