Hur kommer jag igång?

Hur gör jag för att komma igång med att integrera jämställdhet och genusaspekter i mitt projekt?

1. Jämställdhet

  • Är projektets team eller konsortium jämställt (60/40) och har kvinnor och män lika makt och inflytande i form av arbetsinsats och positioner? Om inte, vilka förutsättningar finns det för er att arbeta aktivt med att förbättra jämställdheten inom projektets team och konsortium?

2. Köns- och genusperspektiv

  • Undersök relevansen av att integrera köns- och/eller genusperspektiv i ert projekt utifrån befintlig forskning. Finns det skillnader i förutsättningar, behov, villkor mellan kvinnor och män som bör undersökas och adresseras? Vilka normer kopplade till kön/genus behöver problematiseras? Stereotypa antaganden som kan påverka problemformulering, genomförande och metoder eller lösningar? På vilket sätt kan projektets resultat bidra till ökad jämställdhet?

3. Genomförande

  • Har ni etablerat rutiner, roller eller policy kopplat till jämställdhet i ert projekts genomförande?
  • Har ni undersökt vilka metoder, kompetenser, verktyg och liknande ni kommer att använda för att genomföra och utvärdera era jämställdhetsinsatser.
  • Om mer kunskap om jämställdhet eller köns- och/eller genusperspektiv behövs, ta hjälp av experter eller engagera forskare i ert projekt. Kostnader för detta är stödberättigande. Ni kan också inkludera utbildningar om köns/genusaspekter i er ansökan. Även dessa kostnader är stödberättigande.
Last updated 22 May 2018   |   Page statistics