Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marin-, maritim- och insjöforskning samt bioekonomi

År 2050 kommer världens befolkning att uppgå till nio miljarder. Därför behöver vi hitta sätt att radikalt förändra vår inställning till produktion och konsumtion, för att minimera vår miljöpåverkan.

De areella näringarna (fiske, jord-, skog- och vattenbruk) tillsammans med den biobaserade industrin är integrerade delar av den europeiska ekonomin och samhället. Sektorerna baseras på begränsade men förnybara resurser som förser konsumenter och företag med en stor mängd varor och tjänster. De skapar jobb, bidrar till Europas självförsörjning och genererar affärsmöjligheter, inte minst längs hav och kuster samt på landsbygden.

Det här finansierar programmet

För en omställning till ett mer hållbart nyttjande av våra biologiska naturresurser och hållbara produktionssystem krävs forskning och innovation.

Hur ska denna omställning gå till? Hur får vi produktionssystem som producerar mer mat, foder och fibrer samt andra biobaserade produkter med minimal miljöpåverkan och med begränsade insatsvaror? Hur begränsar vi klimatpåverkan och säkerställer ekosystemtjänsterna? Hur ser vi till att avfall försvinner eller blir resurser?

Detta är några frågor som man hoppas kunna besvara genom forskning och innovationssamarbeten inom Europa inom denna utmaning.

Läs mer och sök finansiering

Läs mer om programmet på EU-kommissionens webbplats (på engelska)

Sök finansiering via EU-kommissionens webbplats Funding & tender opportunities (på engelska)

Frågor?

Horisont 2020 har nationella kontaktpersoner för varje område av programmet. Kontaktpersonerna kan hjälpa och guida dig som vill söka finansiering inom Horisont 2020. Varje program har även en biträdande kontaktperson som kan svara på frågor, och en expert som hjälper till att utforma programmet.

Påverka Horisont 2020

Till varje program inom Horisont 2020 finns en programkommitté med representanter från medlemsländerna. I varje programkommitté ingår en ledamot från Regeringskansliet och experter från de ansvariga myndigheterna i Sverige. Kommittén har till uppgift att följa programmet och utforma framtida utlysningar.

Så kan du påverka

Genom programkommittén, experten som är knuten till programmet och de nationella kontaktpersonerna kan du vara med och påverka inriktningen och utformningen på de olika programmen inom Horisont 2020.

Kontakta den kontaktperson som ansvarar för programmet för att få veta mer.

Nationella referensgrupper

Inom varje område av Horisont 2020 finns en nationell referensgrupp. Referensgruppens uppgift är att bistå experten genom att samla in behov och synpunkter från det svenska forskarsamhället, näringslivet, offentlig sektor och andra relevanta aktörer. Referensgruppens medlemmar är ofta representanter för en viss sektor, eller någon annan bredare gruppering.

Har du några frågor om referensgruppen eller dess arbete är du välkommen att kontakta experten (för kontaktuppgifter se ovan).

Svenska påverkansplattformar

Nationella påverkansplattformar ska ge svenska aktörer bättre förutsättningar för att delta i Horisont 2020, genom att påverka kommande utlysningar inom programmet. Plattformarna ska hjälpa aktörerna att föra fram en svensk synpunkt som är övertygande och relevant för EU, och lyfta de svenska styrkeområdena på ett tydligt sätt.

Plattformarna finansieras genom olika utlysningar från myndigheter i Sverige: Vinnova, Energimyndigheten, Forte, Formas, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet.

Andra program inom Samhälleliga utmaningar

<p>Programmet vill lösa utmaningar inom hälsa, till exempel behandling av sjukdomar, den åldrande befolkningen eller&nbsp;ökad antibiotikaresistens.</p>
<p>Programmet stöder lösningar för ett europeiskt transportsystem som är resurseffektivt, klimatsmart och miljövänligt.</p>
<p>Insatserna ska öka den europeiska konkurrenskraften, säkra tillgången på råmaterial och förbättra välbefinnandet, men samtidigt främja en grön ekonomi.</p>
<p>Programmet finansierar strategier för att hantera ökande ojämlikheter, stigande arbetslöshet, fattigdom och effekterna av den finansiella krisen.</p>

Last updated 21 November 2019

Page manager: Ida Berglund

Page statistics