Kärnforskning - Euratom

EU:s kärnforskning ska vara till för alla och är inriktad på säkerhet, medicinsk forskning, strålskydd, avfallshantering och industriella användningsområden för strålning. Kärnforskningen omfattar även många andra områden, som användning av strålning inom jordbruket.

Programmet syftar till att visa hur fission kan bli en livskraftig energikälla för storskalig kommersialisering inom en rimlig tidsram, genom att samla alla intressenter i ett unikt europeiskt gemensamt program. Programmet finansierar också fusion- och strålskyddsforskning.

Läs mer och sök finansiering

Läs mer om programmet på EU-kommissionens webbplats (ec.europa.eu), eller sök finansiering via Participant portal.

EU-kommissionens webbplats

Participant portal

Frågor?

Horisont 2020 har nationella kontaktpersoner för varje område av programmet. Kontaktpersonerna kan hjälpa och guida dig som vill söka finansiering inom Horisont 2020. Varje program har även en biträdande kontaktperson som kan svara på frågor, och en expert som hjälper till att utforma programmet.

Påverka Horisont 2020

Till varje program inom Horisont 2020 finns en programkommitté med representanter från medlemsländerna. I varje programkommitté ingår en ledamot från Regeringskansliet och experter från de ansvariga myndigheterna i Sverige. Kommittén har till uppgift att följa programmet och utforma framtida utlysningar.

Så kan du påverka

Genom programkommittén, experten som är knuten till programmet och de nationella kontaktpersonerna kan du vara med och påverka inriktningen och utformningen på de olika programmen inom Horisont 2020.

Kontakta den kontaktperson som ansvarar för programmet för att få veta mer.

Svenska påverkansplattformar

Nationella påverkansplattformar ska ge svenska aktörer bättre förutsättningar för att delta i Horisont 2020, genom att påverka kommande utlysningar inom programmet. Plattformarna ska hjälpa aktörerna att föra fram en svensk synpunkt som är övertygande och relevant för EU, och lyfta de svenska styrkeområdena på ett tydligt sätt.

Plattformarna finansieras genom olika utlysningar från myndigheter i Sverige: Vinnova, Energimyndigheten, Forte, Formas, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet.

Andra program utanför huvudinriktningarna Horisont 2020

<p>Programmet ska involvera samhället i forsknings- och innovationsprocessen, skapa mötesplatser och ett effektivt samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle.</p>
<p>Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) vill skapa nya metoder för innovation, skapa hållbar tillväxt och konkurrenskraft och främja företagande.</p>
<p>EU-kommissionens egen tjänst som ger oberoende, evidensbaserat vetenskapligt och tekniskt stöd för EU-åtgärder.</p>

Last updated 9 December 2019

Page manager: Ida Berglund

Page statistics