EUREKA – samarbete för industriell forskning och utveckling

EUREKA är ett program med syftet att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden samt skapa samarbeten mellan företag och forskare i de deltagande länderna. Programmet finansierar marknadsnära projekt för utveckling av nya produkter, tjänster och processer. Vinnova är svensk samordnare och svarar för det nationella EUREKA-kontoret.

Vad är EUREKA?

EUREKA är ett företagsdrivet program, vilket innebär att företagens och användarnas behov avgör vilka projekt som utförs. I projekten samarbetar såväl små som stora företag, institutioner och myndigheter från minst två medlemsländer. Nätverket har idag 40 deltagande länder samt fyra associerade länder: Chile, Sydafrika, Sydkorea och Kanada.

EUREKA finansierar projekt genom tre delprogram:

  • Kluster – tematiskt program för samarbeten mellan industrin och akademin 
  • Nätverksprojekt – kortare marknadsnära internationella utvecklingsprojekt med vissa länder
  • Eurostars – ett program för forskande små och medelstora företag

Finansiering av projekt sker via de nationella myndigheter som är medlemmar i EUREKA.

Vem kan delta?

EUREKA vänder sig främst till företag med egen forskning och utveckling men är också öppet för deltagande från forskningsinstitut, universitet och offentlig sektor. För mer information, se de olika programmens regler för deltagande.

Vinnovas roll

Vinnova ansvarar för det nationella EUREKA-kontoret och finansierar och administrerar bidrag till svenska aktörer. För perioden 2014-2020 kommer Vinnova att avsätta runt 130 miljoner per år för EUREKA-samarbetet.

Sök finansiering

EUREKAs tre delprogram

<p>Inom Eurostar kan små och medelstora företag söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt.</p>
<p>Klusterprojekt är samarbeten mellan offentlig och privat sektor för att främja forskning och standardiseringsprocesser.</p>
<p>Eureka&nbsp;Nätverksprojekt är ett verktyg för kortare, marknadsnära, internationella utvecklingsprojekt.</p>

Se filmen om EUREKA  30 år

Läs mer på EUREKAs webbplats

Till webbplatsen

Similar offers

<p>Horizon 2020 is the world's largest efforts on research and innovation with a budget of around 80 billion euros.</p>
<p>S&aring; p&aring;verkar vi den europeiska forskningsagendan och utformningen av europeiska finansieringsprogram.</p>
<p>Genom att skapa internationella nätverksprojekt, kan COST hjälpa till att använda forskningsresurser mer effektivt.</p>

Last updated 27 March 2019

Page manager: Peter Lindberg

Page statistics