Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Satsningar inom Digital omställning

Vnnova driver flera satsningar som ska bidra till digital omställning.

Inom satsningarna sker aktiviteter som utlysningar, samverkan och kompetensutbyte.

Vinnova samverkar brett med industri, akademi, regioner och många fler. Här kan du hitta den typ av samverkan som passar dig bäst.

Innovationsprogrammet Avancerad digitalisering:

Avancerad digitalisering är ett gemensamt initiativ från Vinnova, ABB, Ericsson, Saab och Teknikföretagen. Syftet är att rusta Sverige för att ta ledarrollen för avancerade digitala lösningar.

Vinter – innovation med känsliga data

Med pilotsatsningen Vinter vill Vinnova bidra till att förutsättningar skapas för att säkert dela och använda känsliga data – på så sätt göra den tillgänglig för innovation. Läs mer om satsningen Vinter

Seminarieserie om digital omställning av svensk industri

Vinnova erbjuder tillsammans med fyra svenska universitet fem seminarier under hösten 2021 på temat digital omställning. Seminarierna är öppna för alla men riktar sig särskilt till personer verksamma inom svensk industri.
Seminarieserie om digital omställning av svensk industri - Imit

Strategiska innovationsprogram

De strategiska innovationsprogrammen syftar till att skapa samverkan mellan näringsliv och akademi inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige. Programmen finansieras gemensamt av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Inom området Digital omställning ingår två av de 17 programmen.

EUREKA

EUREKA är ett program med syftet att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden och skapa samarbeten mellan företag och forskare i de deltagande länderna.
Samarbete för industriell forskning och utveckling: EUREKA

Utmaningsdriven innovation

Utmaningsdriven innovation finansierar samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Kompetenscentrum

I ett kompetenscentrum bedriver universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer i nära samarbete forskning i världsklass för att ge nya produkter, processer eller modeller. Centrumen erbjuder företag nätverk med tillgång till kompetenser som svarar mot företagens behov.
Kompetenscentrum stärker Sveriges konkurrenskraft

Artificiell intelligens

Vinnova har ett särskilt fokus på AI för att möta klimatutmaningen, AI-lösningar för svenska språket och användning av AI för ökad jämställdhet.

Artificiell intelligens - AI

Last updated 15 November 2021

Page statistics