Europeiskt samarbete inom forskning

COST (European Cooperation in Science and Technology) vill genom internationella nätverksprojekt använda forskningsresurser mer effektivt. Forskningen bedrivs inom teknik, samhällsvetenskap och medicin och täcker allt från grundforskning till tillämpad forskning. Tvärvetenskaplighet och samverkan mellan forskargrupper i de deltagande länderna betonas särskilt.

Detta är COST

COST syftar till att främja nätverksaktiviteter mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och forskningsinstitut. Ett särskilt fokus läggs på nätverkande med unga forskare och forskargrupper i nya vetenskaps- och teknikområden.

Forskningen bedrivs i så kallade COST-aktioner med ett gemensamt mål. Genom att delta i en COST-aktion har forskarna möjlighet att ta del av de senaste forskningsrönen inom området och kan skapa nya värdefulla nätverk. Förslag till COST-aktioner kommer från forskarna själva.

Finansiering inom COST

COST finansierar koordinering av nätverksaktiviteter medan forskningen finansieras med nationella eller internationella medel. Bidraget från COST omfattar möteskostnader, sekreterartjänster för koordinering, bidrag till unga forskares korta forskningsvistelser hos andra forskargrupper inom aktionen, samt bidrag till spridning av forskningsresultat. De forskargrupper som deltar i en COST-aktion behöver ha finansieringen för sin egen forskning säkrad innan projektstart.

Varje år startar ett sextiotal nya nätverksprojekt, med en löptid på fyra år. Ansökningar kan göras under hela året men behandlas och utvärderas två gånger per år. Aktörer och forskargrupper från hela världen kan delta.

COST:s uppbyggnad

I COST-samarbetet ingår alla EU:s medlemsländer samt Bosnien-Hercegovina, Island, Makedonien, Montenegro, Norge, Schweiz, Serbien och Turkiet. Även Israel deltar, men som ett tillfälligt deltagande land. COST:s beslutande organ är Committee of Senior Officials (CSO) med representanter från alla medlemsländer. Anslagen till COST-aktionerna kommer från Horisont 2020.

Fyra grundläggande principer styr COST:

  • Alla medlemsländer kan föreslå COST-aktioner. Om minst fem medlemsländer visar intresse för förslaget genomförs det.
  • Deltagande i COST-aktionerna är frivilligt och inbegriper alltså bara de länder som är intresserade.
  • Forskningen finansieras nationellt, EU-kommissionen ger endast bidrag till koordinering av projekten.
  • COST-aktionerna syftar till att koordinera nationell forskning på ett europeiskt plan. Varje aktion administreras av en styrkommitté.

På uppdrag av Näringsdepartementet samordnar Vinnova det svenska COST-deltagandet och har en COST National Coordinator, CNC, som representerar Sverige i CSO.

Film och presentation om COST

Dokumentationen från Vinnovas informationsdag om COST ger en övergripande bild av programmet, hur man gör för att gå med i en COST-aktion samt tips och råd kring vad man behöver tänka på inför ansökan.

Se filmen och presentationen.

Besök COST:s webbplats

På COST:s egen webbplats finns all information om parter, finansiering, finansierade projekt och aktuella utlysningar.

Besök COST:s webbplats.

Kontakt

Om du har frågor kan du kontakta oss på cost@vinnova.se.

Last updated 4 May 2020

Page manager: Birgitta Boman

Page statistics