Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

HELIX

HELIX Competence Centre är ett flervetenskapligt forskningscenter vid Linköpings universitet som arbetar med arbetslivsfrågor utifrån ett partnerskap mellan de fem sektorerna: universitet, industri, offentlig sektor, arbetsmarknadsorganisationer och civilsamhällets organisationer.

Arbetslivet står idag inför stora utmaningar kopplade till globalisering, digitalisering och förändrad demografi hos befolkningen. Företag och organisationer lever under ett ständigt förändringstryck. Flexibilitet är viktigt för att kunna anpassa sig till en föränderlig omvärld och samtidigt trygga anställdas hälsa, leda nya medarbetare med olika kulturella bakgrunder samt främja ett kontinuerligt lärande i hela organisationen.

En åldrande befolkning i kombination med sjunkande resurser inom offentlig sektor, ställer stora krav på effektiv organisering av samhällets välfärd. Det pågår också en strukturell förändring, där outsourcing av välfärdstjänster inte längre är begränsad till privata företag, utan även omfattar det civila samhällets organisationer. De effekter och utmaningar som dess förändringar har på ett hållbart arbetsliv kommer att studeras ytterligare.

Forskningsteman
HELIX forskning inriktas mot hållbar utveckling i organisationer. Forskningen indelas i fyra teman:

1.     Tillväxt och utveckling i småföretag
2.     Hållbara utvecklingsprocesser i industriella produktionssystem
3.     Inkluderande arbetsplatser
4.     Hållbara, innovativa och koordinerade hälso- och välfärdstjänster

HELIX bedriver interaktiv forskning, har en tvärvetenskaplig integrativ ansats samt organiserar ett Penta HELIX partnerskap där universitet, privata företag, offentliga sektor, arbetsmarknadens parter och det civila samhällets organisationer ingår. Detta angreppssätt innebär att man på ett fruktbart sätt kan arbeta med problemställningar inom framtidens arbetsliv.

Finansiering: 35 miljoner mellan 2017-2021

Detta kompetenscentrum är en fortsatt utveckling av HELIX VINN Excellence Centre vid Linköpings universitet.

Kontakt

Projektledare: Mattias Elg, Linköpings universitet, mattias.elg@liu.se

Handläggare Vinnova: Glenn Gran, glenn.gran@vinnova.se

Webbplats: HELIX Competence Centre

Last updated 5 May 2017

Page statistics