Vinnova vill mobilisera till samverkan inom artificiell intelligens (AI)

Huvudsyftet med satsningen på AI Innovation of Sweden, inklusive noder, är att accelerera innovation inom AI-området. Här beskriver vi hur Vinnova vill mobilisera till mer samverkan och korsbefruktning inom tillämpad AI, i form av en satsning på ett nationellt paraply med regionalt kopplade noder inom AI.

Vinnovas AI-rapport från 2018 visar att det finns en mycket stor potential för Sverige inom AI-området. Samtidigt finns det tydliga utmaningar med bland annat kompetensförsörjning, otydligheter kring äganderätter och regler för data, brister i datakvalitet och datastruktur, brist på gemensam styrning samt att offentliga FoI -satsningar inom AI-området inte är tillräckligt koordinerade.

Rapporten visar att samverkan är centralt för att Sverige ska kunna realisera potentialen men att även våra främsta AI-miljöer är relativt små i en internationell jämförelse. För att mobilisera, öka synlighet och aktiviteten inom tillämpad AI bedömer Vinnova därför att det finns goda skäl och möjligheter till samordning och synergier genom att utveckla ett antal nationella arenor (noder), som binds samman av ett gemensamt ”paraply”, AI Innovation of Sweden. Det är centralt att noderna blir öppna och tillgängliga för alla parter som vill ansluta.

Därför har Vinnova valt att arbeta fokuserat med AI för att stärka möjligheterna till nationell samordning och kraftsamling inom området med huvudsyftet att accelerera innovation inom AI-området. Det är centralt att samverkan blir öppna och tillgängliga för alla parter som vill ansluta. Det finns även en poäng att sträva mot ett sektorsövergripande och tvärdisciplinärt arbetssätt t.ex. vad gäller framtagande av data, tekniker, verktyg, processer, och policys.

Krav på nationella samordningen AI Innovation of Sweden

AI Innovation of Sweden är en paraplyfunktion som hjälper till att ta ett nationellt grepp för att skapa en samlande kraft för tillämpad AI för Sverige:

  • AI Innovation of Sweden utgörs av geografiska noder som gemensamt bygger upp helheten. Paraplyet säkerställer nationell koordination, medan de geografiska noderna står för handlingsförmåga. Koordinationen utgörs t.ex. av att identifiera stödfunktioner (t.ex. best practice inom rättsinformatik, GDPR, etc.) som alla noder delar på.
  • AI Innovation of Sweden och noderna ska vara tydligt sektorsövergripande vad gäller samverkan och framtagande av generella möjliggörande data, tekniker, verktyg, processer, policys, etc.
  • AI Innovation of Sweden med tillhörande noder ska bidra till en mer strukturerad och genomarbetad bevakning av AI-området både nationellt och internationellt för att bli Sveriges samlade källa till information och kunskap.

Krav på geografiska noder

  • Varje nod utgör geografiska, och ibland även domänmässiga, kraftsamlingar och varje nod ska ha tematiska styrkeområden. Noderna kan vara delvis överlappande men ska ge ett tydligt bidrag till helheten.
  • En nod måste baseras på ett uttalat FoI-behov ifrån behovsägarnas perspektiv, t.ex. offentlig sektor och industri.
  • En nod bör ha en fysisk mötesplats. Överhörning, kunskapsdelning och korsbefruktning är ett eget mål med noderna.
  • Varje geografisk nod ska vara öppen och fungera som nationell resurs genom tillgängliggörande av infrastruktur, data, kompetens och samverkansmöjligheter i samverkan med andra noder.

Satsning på 100 miljoner kronor 2020-2024

AI Innovation of Sweden invigdes i februari 2019 och redan under det första verksamhetsåret skedde stora framsteg att skapa en samverkansstruktur och ett AI-ekosystemet över hela Sverige. Initiativet kompletterar WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program) och liknande forskningsorienterade satsningar genom att fokus är på att accelerera AI-baserad innovation. Givet vikten av AI och dess potential för industri, offentlig sektor och samhället i stort är det nödvändigt att ge långsiktiga förutsättningar för initiativet att fortsätta att utvecklas. I januari 2020 beslutade Vinnova därför att utöka finansieringen och förlänga finansieringen. Innebörden är att Vinnova under perioden 2020-2024 finansierar AI Innovation of Sweden med 100 miljoner kronor.

 

Vinnovas rapport Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle - Analys av utveckling och potential 

Last updated 28 January 2020

Page statistics