Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

ITEA 3: Programvaruintensiva system och tjänster

Med detta erbjudande vill vi stödja internationella samverkansprojekt med fokus på programvaruintensiva system och tjänster. Ta gärna kontakt med oss för att diskutera ert projekt och er budget innan ni skickar in er ansökan.

The offer in brief

What can you apply for?

Projekt med inriktning på programvaruintensiva system och tjänster. Projektresultat kan exempelvis vara prototyper eller demonstratorer av intresse för kunder på en internationell marknad.

Who can apply?

Svenska företag, organisationer, forskningsinstitut och universitet. Den sökande ska ingå i konsortium med minst två oberoende organisationer från minst två EUREKA-länder.

How much can you apply for?

Det finns ingen övre beloppsgräns, men vi finansierar högst 50 procent av projektets kostnader. Vanligtvis finansierar vi från ett par miljoner upp till cirka 25 miljoner kronor. Projekttiden är i allmänhet tre år.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom programvaruintensiva system och tjänster. Tillämpningsområdena kan komma exempelvis från fordonssektorn, medicinsk teknik, säkerhetsbranschen eller produktionsområdet. Programvaruintensiva system och tjänster är en viktig komponent som driver på innovation inom i stort sett alla områden, vilket leder till ett brett spektrum av tillämpningsområden för projekt som finansieras inom ITEA 3.

  För att få finansiering ska resultaten vara relevanta för svenskt näringslivs konkurrenskraft. Förväntade resultat av projekten är exempelvis prototyper och demonstratorer av intresse för potentiella kunder på en internationell marknad. För en framgångsrik ansökan om nationell finansiering till Vinnova krävs normalt deltagande från både större företag, små och medelstora företag samt akademi/forskningsinstitut. Minst ett företag med svenskt driftställe ska delta.

  ITEA Office erbjuder stöd under konsortiebyggandet och anordnar exempelvis en nätverksdag där det finns möjlighet att pitcha sin idé och diskutera med potentiella partners: Nätverksträff ITEA 12-13 september 2017

  Ansökningsprocessen sker i flera steg

  1. Först skickar hela det internationella konsortiet in en första skiss, en så kallad Project Outline, till ITEA 3 (inte till Vinnova).
  2. De skisser som bedömas ha störst potential får möjlighet att skicka in en fullständig ansökan. I samband med att ITEA 3 skickar ut information om vilka projektförslag som får möjlighet att skicka in fullständig ansökan ges även feedback på hur ni kan förbättra ansökan.
  3. Den fullständiga ansökan från det internationella konsortiet bedöms och de ansökningar som blir godkända får så kallad label. Det innebär att de nationella konsortierna ges möjlighet att skicka in ansökningar till respektive lands finansierande myndighet. Det är i detta steg som det svenska konsortiet bjuds in att skicka in en ansökan till Vinnova.
  4. Baserat på era ansökningar, både till ITEA 3 och Vinnova, samt en projektintervju gör vi en slutgiltig bedömning om ni får finansiering eller inte.

  Vad handlar ITEA 3 om?

  ITEA 3 är ett innovationskluster för programvaruintensiva system och tjänster. Klustret ITEA 3 är en del av EUREKA där generiska tekniker med stor betydelse för den europeiska konkurrenskraften tas fram.

  Alla projekt inom EUREKA kluster är offentlig-privata partnerskap med brett industriellt deltagande, som syftar till att främja forskning eller uppmuntra standardiseringsprocesser.

  Reference number 2017-03284

  Page statistics