Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Regeringsuppdrag som slutrapporterats 2008

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutade 2008.

Ta fram förslag till genomförande av pionjärmarknadsinitiativet (lead market initiative)

Vinnova fick i uppdrag att ta fram förslag till hur pionjärmarknadsinitiativet (KOM(2007) 860 slutlig) avseende återvinning och biobaserade produkter ska genomföras i Sverige. Vid genomförande av uppdraget ska Vinnova beakta vad som görs inom EU på dessa två områden.

Ansvarig för uppdraget på Vinnova har varit Helen Andréasson. Uppdraget slutrapporterades 22 oktober 2008.

Läs slutrapporten

Effektutvärdering av tidigare relevanta ramprogram för forskning och teknisk utveckling inom EU

Vinnova fick i regleringsbrevet för budgetåret 2008 i uppdrag att tillsammans med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och Statens energimyndighet genomföra en effektutvärdering av tidigare relevanta ramprogram för forskning och tekniska utveckling inom EU. 

Ansvarig för uppdraget på Vinnova var Lennart Norgren. Uppdraget slutrapporterades 22 september 2008.

Läs slutrapporten

 

 

 

Last updated 28 November 2017

Page statistics