Aktuella regeringsuppdrag

Regeringen ger oss i uppdrag att utreda olika frågor, så kallade regeringsuppdrag. Här hittar du aktuella regeringsuppdrag.

Regeringens uppdrag till Vinnova

Vinnova får varje år ett regleringsbrev av regeringen. Regleringsbrevet styr årets verksamhet och anger mål, budget och hur budgeten ska fördelas. Det innehåller också krav på återrapportering samt särskilda uppdrag.

Regeringens uppdrag till Vinnova 2021 (regleringsbrev)
Regeringens uppdrag till Vinnova 2020 (regleringsbrev)
Ändring av regleringsbrevet 2020 den 2 juli 2020
Ändring av regleringsbrev 2020 - den 17 september 2020

Uppdrag att föreslå utformning av ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen

Rgeringen uppdrar åt Verket för Innovationssystem (Vinnova), Myndigheten för digital förvaltning, Post- och telestyrelsen samt Vetenskapsrådet att gemensamt ta fram ett förslag till utformning och genomförande av ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen. Vinnova är samordnande myndighet för uppdraget.

Uppdraget utförs av Andreas Aurelius och ska slutrapporteras senast 2021-05-15.

Läs uppdraget

Uppdrag att analysera Sveriges innovations- och produktionskapacitet för vaccin och andra biologiska läkemedel

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att, i samverkan med Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19 (S 2020:07), Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09) och RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE), analysera och beskriva förutsättningarna för hur Sveriges innovations- och produktionskapacitet för vaccin och andra biologiska läkemedel står sig i jämförelse med andra länders kapacitet. 

Uppdraget utförs av Lars Hammarström och ska slutrapporteras senast 2021-04-05.

Läs uppdraget

Uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån

Regeringen uppdrar åt de statliga myndiigheter, som anges i bilagan, att fram till den 24 januari 2021 säkerställa att endast arbetstaare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten befinner sig i myndighetens lokaler. 

Vinnova redovisar till Arbetsgivarverket. Uppdraget utförs av Leif Callenholm.

Läs uppdraget

Uppdrag att fortsätta ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Regeringen uppdrar åt myndigheterna, som upptas i bilagan, att under
perioden den 1 januari 2021 – 31 december 2023, fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik.

Vinnova ska redovisa till Statskontoret varje år hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts. Uppdraget utförs av Leif Callenholm och Annie Lundberg. 

Läs uppdraget

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

Regeringen uppdrar åt myndigheterna, som upptas i bilagan, att under
perioden den 1 januari 2021 – 31 december 2023, fortsatt ställa praktikplatser
till förfogande åt Arbetsförmedlingen och att från Arbetsförmedlingen ta
emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga för praktik.

Vinnova ska redovisa till Statskontoret varje år hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts. Uppdraget utförs av Leif Callenholm och Annie Lundberg.

Läs uppdraget

Uppdrag att förbereda finansiering av forskningsinsatser med koppling till coronaepedemin

Regeringen uppdrar åt Vetenskapsrådet att i samarbete med Verket för
innovationssystem (Vinnova) förbereda för att finansiera forskning och innovation som snabbt ska kunna bidra till att stoppa utbredningen av covid- 19 och förhindra framtida pandemiutbrott.

Regeringen vill snabbt ge extra stöd till forskning som kan bidra till att
dämpa utbredningen och effekterna av covid-19. Internationella samarbeten, bred samverkan och vetenskaplig öppenhet (open science) är särskilt viktigt i en situation som denna. Sverige har många forskargrupper, företag och organisationer som bedriver forskning och utveckling av hög kvalitet och relevans för covid-19. Dessa aktörer skulle i större utsträckning än idag kunna bidra till att öka kunskapen och hitta nya vägar i arbetet mot
pandemin och bidra till att bygga upp en beredskap inför framtida pandemiutbrott.

Uppdraget utförs av Jonas Tranell.

Läs uppdraget

Uppdrag att bistå i arbetet att ta fram förslag till nationellt regionalfondsprogram 2021-2027

Regeringen uppdrar åt Vinnova, tillsammans med flera myndigheter, att ta fram ett förslag till nationellt regionalfondprogram för målet Investering för sysselsättning och tillväxt inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden, avseende programperioden 2021 - 2027, med den ansvarsfördelning som framgår under rubriken Närmare om uppdraget. 

Uppdraget utförs av Jonas Brändström och ska slutrapporteras senast 2021-04-30.

Läs uppdraget

Uppdrag att bistå i arbetet att ta fram förslag till program för Europeiska regionala utvecklingsfonden

Regeringen uppdrar åt Vinnova, tillsammans med flera myndigheter, att utifrån sina verksamhetsområden bistå Tillväxtverket i arbetet att ta fram förslag på nationellt respektive regionalt program för Europeiska regionala utvecklingsfonden, inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt för programperioden 2021-2027.

Uppdraget utförs av Jonas Brändström och ska slutrapporteras av Tillväxtverket senast 2021-01-29.

Läs uppdraget

Uppdrag att genomföra åtgärder under 2020-2025 inom ramen för livsmedelsstrategin

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att, inom ramen för livsmedelsstrategin, genomföra innovationsfrämjande arbete med fokus på livsmedelskedjan under 2020-2025, för att uppnå strategins övergripande mål om en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig.
Uppdraget syftar till att stärka innovationsarbetet inom den svenska livsmedelskedjan, dels genom ökad innovationshöjd, dels genom att främja ökad tvärsektotiell samverkan, t.ex. i formen av ett forum för samverkan.

Uppdraget utförs av Joanna Franzén och ska slutredovisas senast den 28 februari 2026.

Läs uppdraget

Uppdrag till Verket för innovationssystem (Vinnova) att genomföra en förnyad satsning på finansmarknads-forskning

Regeringen uppdrar åt Vinnova att, efter samråd med Vetenskapsrådet, genomföra en ny långsiktig satsning på finansmarknadsforskning. Det övergripande målet för finansmarknadsområdet är de av riksdagen beslutade målen avseende finansiell stabilitet, fungerande marknader med högt förtroende, högt konsumentskydd och att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling. Målet för forskningssatsningen är att bidra till dessa mål.

Uppdraget utförs av Ulf Öhlander. 

Läs uppdraget

Uppdrag att stödja genomförandet av regeringens samverkansprogram samt att ge stöd till offentliga aktörers arbete med regel- och policyutveckling

Regeringens samverkansprogram syftar till att genom samverkan, inom utpekade teman, kraftsamla för att finna innovativa lösningar på gemensamma utmaningar och stärka Sverigen konkurrenskraft. Uppdragets övergripande syfte är att skapa goda förutsättningar för regeringens samverkansprogram, under perioden 2019 - 2022, och att nå resultat. Vinnova ska, för att möta samverkansprogrammens målsättningar, arbeta i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Uppdraget utförs av Andrea Råsberg och ska slutredovisas senast 31 maj 2023.

Läs uppdraget 

 

Uppdrag avseende den europeiska spallationskällan och MAX IV 

Regeringen uppdrar åt Veteskapsrådet och Verket för innovationssystem (Vinnova) att tillsammans samordna nationella insatser för den europeiska spallationskällan European Spallation Source (ESS) och den nationella forskningsanläggningen MAX IV.

Uppdraget utförs av Margareta Groth och ska slutredovisas senast 31 december 2020.

Läs uppdraget

Uppdrag att förstärka arbetet med internationella innovationssamarbeten

Vinnova har fått i uppdrag att förstärka arbetet med strategiska internationella innovationssamarbeten och innovationspartnerskap samt bistå Regeringskansliet i realisering av dessa samarbeten.

Uppdraget utförs av Karin Rydén och ska redovisas i Vinnovas årsredovisning.

Läs uppdraget

Uppdrag att stödja innovationssamarbete med Indien inom området smarta städer

Vinnova har fått i uppdrag att under perioden 2018 - 2021 utveckla och genomföra insatser för en fördjupat innovaitonssamarbete mellan Sverige och Indien inom området smarta städer.

Uppdraget utförs av Karin Rydén och ska redovisas årligen i Vinnovas årsredovisning till och med år 2021.

Läs uppdraget

Uppdrag att stödja demonstrationsplattformen Smart City Sweden

Vinnova ska inom sitt ansvarsområde bistå Energimyndigheten i deras regeringsuppdrag att stödja demonstrationsplattformen Smart City Sweden. Uppdraget innebär att stödja utveckling av främjandet av lösningar för smarta och hållbara städer inom ramen för demonstrationsplattformen Smart City Sweden. Syftet är att visa upp och demonstrera exempel på smarta och hållbara stadslösningar för att öka spridningen av dessa. Uppdraget ska också bidra till att underlätta samordning samt erfarenhetsutbyte inom lokal och regional främjarverksamhet.

Vinnovas kontaktperson är Andreas Netz och uppdraget ska slutredovisas av Energimyndigheten 31 mars 2022.

Läs uppdraget

Årlig rapportering av Internationella överenskommelser ingångna av förvaltningsmyndigheter

Uppdraget utförs av Joakim Appelquist. Rapportering sker årligen 31 januari.

Läs uppdraget

Uppdrag att stödja utveckling av sociala företag

Vinnova har fått i uppdrag att genomföra en satsning för att stödja utveckling av sociala företag. Uppdraget är ett led i genomförandet av regeringens strategi för sociala företag - ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation.

Uppdraget utförs av Judit Wefer och ska slutredovisas senast den 1 maj 2021.

Läs uppdraget

Uppdrag att bistå Rådet för hållbara städer

Vinnova tillsammans med flera andra berörda myndigheter ska, genom att bilda ett nätverk, bistå Rådet i arbetet med att samverka och identifiera effektiva samarbeten och åtgärder som bidrar till en utveckling av hållbara städer.

Ansvarig för uppdraget är Inger Gustafsson. Uppdraget ska årligen rapporteras i Vinnovas årsredovisning tillsvidare dock längst t.o.m. 2022.

Läs uppdraget

Delta i arbetet mot antibiotikaresistens

Vinnova ska bidra i Folkhälsomyndigheten och Statens jordbruksverks arbete mot antibiotikaresistens. Tillsammans ska vi ta fram en gemensam tvärsektoriell handlingsplan för antibiotikaresistens för tidsperioden 2018-2020.

Uppdraget utförs av Karin Eriksson och ska redovisas senast 31 december 2020.

Läs uppdraget

Etablera en funktion för Testbädd Sverige

Vi ska etablera en nationell samordnande funktion för stärkt test- och demonstrationsverksamhet som en del av Testbädd Sverige. Vi ska dels genomföra en studie i syfte att utarbeta förslag för att främja Testbädd Sverige, dels etablera en nationell samordnande funktion.

Vi ska göra det mer attraktivt för näringsliv och andra aktörer att investera i svenska innovationsmiljöer. Vi ska också öka användningen och kommersialiseringen av forskning och andra innovativa idéer.

Uppdraget utförs av Filip Källgren och ska årligen rapporteras i Vinnovas årsredovisning.

Läs uppdraget

Stärka svensk flygteknisk forskning och utveckling

Vi ska stärka svensk flygteknisk forskning och utveckling, i huvudsak genom det strategiska innovationsområdet Innovair.

Uppdraget utförs av Andreas Netz och ska redovisas i Vinnovas årsredovisning.

Läs uppdraget

Ta emot nyanlända arbetssökande för praktik

Under 1 april 2016 - 31 december 2020 ska vi ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik.

Vinnova ska redovisa till Statskontoret varje år hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts. Uppdraget utförs av Leif Callenholm och Annie Lundberg. 

Läs uppdraget

Ta emot personer för praktik med funktionsvariation

Under 1 april 2016 - 31 december 2020 ska vi ta emot arbetssökande personer med funktionsvariation från Arbetsförmedlingen för praktik. 

Vinnova ska redovisa till Statskontoret varje år hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts. Uppdraget utförs av Leif Callenholm och Annie Lundberg.

Läs uppdraget

Medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen

Vi ska bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöområdet i enlighet med kommissionens handlingsplan, KOM(2009)248 uppdaterad 2015-09-10 genom SWD(2015)177.

Uppdraget utförs av Joakim Appelquist och ska slutrapporteras 31 januari 2020.

Läs uppdraget

Nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel

Tillsammans med Vetenskapsrådet ska vi utforma ett nationellt strategiskt, multidisciplinärt forskningsprogram kring proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel. Forskningsprogrammet ska sträcka sig över perioden 2016-2023.

Uppdraget utförs av Laurent Saunier och ska slutredovisas 29 mars 2024.

Läs uppdraget

Inrättande av analysgrupp för regional tillväxt och attraktionskraft

Analysgruppen för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 - 2020 ska,
där så är relevant, bidra till att det regionala perspektivet tydliggörs i
myndigheternas analysarbeten vid genomförandet av den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft. Näringsdepartementet är sammankallande. Uppdraget utförs av Göran Andersson och Rolf Nilsson. Uppdraget ska slutredovisas 31 december 2020

Läs uppdraget

Last updated 8 February 2021

Page manager: Birgit Augustsson

Page statistics