System-av-system för mobilitet i städer - FFI:

FFI System-av-system för mobilitet i städer (SoSSUM)

Stängde 11 december 2018

Det här erbjudandet riktar sig till aktörer som i samverkan vill utveckla och validera framtida lösningar för transporter i städer baserade på system-av-system. Utlysning är en del i FFI:s strategiska satsning på system-av-system för smart mobilitet i städer (eng. Systems-of-Systems for Smart Urban Mobilitet, eller SoSSUM) som pågår under åren 2018–21.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Fullskaliga projekt där aktörer i samverkan utvecklar och validerar framtida lösningar för transporter i städer baserade på system-av-system. Om tillämpbart ser vi även gärna demonstratorer av utvecklade lösningar.

Vem kan söka?

Grupper av aktörer som representerar olika intressenter kopplade till ett transportbehov, exempelvis fordonstillverkare, transportföretag, infrastrukturägare, fastighetsägare, forskningsinstitut eller universitet/högskola.

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre gräns för projektbudgeten. Vinnova finansierar högst 50 procent av den totala projektbudgeten medan stödnivåer per part styrs av reglerna om statligt stöd. Varje enskilt projekt behöver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet. Finansiering beviljas i max 3 år.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Fullskaliga projekt där aktörer i samverkan utvecklar och validerar framtida lösningar för transporter i städer baserade på system-av-system. Om tillämpbart ser vi även gärna demonstratorer av utvecklade lösningar. Utlysning är en del i FFI:s strategiska satsning på system-av-system för smart mobilitet i städer (eng. Systems-of-Systems for Smart Urban Mobilitet, eller SoSSUM) som pågår under åren 2018–21.

  Med system-av-system menar vi att olika system samarbetar med varandra för att skapa bättre effekter än vad enskilda system kan göra. Syftet med samarbetet är att tillsammans hantera utmaningar i städernas transportsystem, som transporteffektivitet, kvalitet, miljöpåverkan, säkerhet och resursutnyttjande. De projekt som beviljas bidrag inom ramen för denna utlysning ska:

  1. Undersöka ett eller flera specifika transportbehov i städer.
  2. Utvärdera vilka effekterna kan bli om nya lösningar baserade på system-av-system införs för dessa behov.
  3. Baseras på samarbete i ett system-av-system, och därmed involvera flera relevanta intressenter.
  4. Beakta förändringar i människors beteende som kan vara en förutsättning för, eller effekt av, de föreslagna lösningarna.

  Vidare ska projekten adressera minst en av de kunskapsutmaningar inom system-av-system för mobilitet i städer som har identifierats i den programbeskrivningen som har tagits fram.

  Programbeskrivning

  Vilka riktar vi oss till?

  Det här erbjudandet vänder sig till grupper av aktörer som representerar olika intressenter kopplade till ett transportbehov som de vill lösa. Exempel på aktörer är:

  • Fordonstillverkare och deras leverantörer
  • Transport- och logistikföretag
  • Vägadministratörer och myndigheter
  • Infrastrukturägare
  • Tjänsteutvecklare
  • Fastighetsägare
  • Högskolor och forskningsinstitut
  • Medborgargrupper

  Observera att denna lista inte är uttömmande, utan kan beroende på transportbehovets och lösningens karaktär också innehålla andra typer av aktörer. 

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Alla mallar och instruktioner hittar ni på sidan Ansök och rapportera projekt inom FFI.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Andreas Allström

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 93

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Christina Kvarnström

  Programledare FFI

  08-473 31 28

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2018-03131

  Statistik för sidan