Strategiska innovationsprogrammet för grafen:

SIO Grafen: Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen - hösten 2018

Stängde 5 september 2018

Med detta erbjudande vill SIO Grafen finansiera industriellt behovsdrivna projekt av olika mognadsgrad. Projektförslagen ska utgå från ett behov hos minst ett av företagen i aktörsgruppen och utföras i samverkan mellan företag, institut, universitet och högskolor. Det lösningsförslag som projektet bygger på ska tydligt utgå från hur grafen, eller något annat tvådimensionellt material, kan tillföra förbättrade materialegenskaper eller funktioner.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Fyra olika projektformer:

 • Genomförbarhetsstudie, litet FoI-projekt och stort FoI-projekt: kan sökas inom samtliga av innovationsprogrammets styrkeområden: elektronik, ytbeläggning, komposit, energi, tillverkning och bioteknik.
 • Demonstratorprojekt kan endast sökas inom fyra av innovationsprogrammets styrkeområden: ytbeläggning, elektronik, energi och bioteknik

Vem kan söka?

Aktörsgrupper med företag, institut, universitet, högskolor eller andra juridiska personer med verksamhet i Sverige.

Utländska aktörer utan filial eller driftsställe i Sverige får delta i projekten, men inte söka stöd för sina kostnader.

Hur mycket kan ni söka?

Total budget för utlysningen är 20 miljoner kronor. Sökt belopp får utgöra högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

 • Maximalt bidrag som kan sökas per projekt:
 • Genomförbarhetsstudie: 300 000 kronor
 • Litet FoI-projekt: 1 000 000 kronor
 • Stort FoI-projekt: Ingen övre gräns
 • Demonstratorprojekt: Ingen övre gräns

Viktiga datum

 • Passar erbjudandet ert projekt?

  Det här erbjudandet riktar sig främst till aktörsgrupper av företag, institut, universitet och högskolor som gemensamt vill utveckla grafenteknologier för framtida tillämpningar och produktionsprocesser.

  Projektförslagen ska utgå från hypotesen att användning av grafen eller något annat tvådimensionellt material kan medföra förbättringar hos minst ett av företagen i aktörsgruppen. Detta kan vara nya eller förbättrade egenskaper i ett material eller funktioner hos den avsedda produkten.

  Tillämpningsområdena ska vara i linje med ett eller flera av SIO Grafens sex styrkeområden:

  • Ytbeläggning (t.ex. beläggning, barriär, membran, filter)
  • Elektronik (t.ex. sensorer, tryckt elektronik, högfrekvenselektronik)
  • Energi (t.ex. lagring, generering, termisk ledning)
  • Komposit (t.ex. polymerbaserade med och utan fiber, textilier, betong, metall)
  • Bioteknik (t.ex. medicinteknik, miljö- och hälsoaspekter)
  • Tillverkning (t.ex. materialtillverkning, karakterisering, processutveckling, testbäddar, produktionsutveckling)

  För projektformerna Genomförbarhetsstudie, Litet FoI-projekt och Stort FoI-projekt adresseras samtliga sex styrkeområden. Däremot kan Demonstratorprojekt endast sökas inom de fyra styrkeområdena ytbeläggning, elektronik, energi och bioteknik.

  En kortfattad beskrivning av innehållet i de fyra olika projektformerna följer nedan.

  1. Genomförbarhetsstudie
   En mindre studie för att exempelvis reda ut tekniska, regulatoriska eller marknadsmässiga förutsättningar för projektidén. Aktörsgruppen ska bestå av minst två parter, varav minst ett företag. Resultatet bör vara ett väl underbyggt underlag för en ansökan om FoI-projekt.
  2. Litet FoI-projekt
   Ett mindre första innovationsprojekt inom en påbörjad värdekedja. Aktörsgruppen ska bestå av minst två parter, varav minst ett företag. Det förväntas resultera i ett väl underbyggt underlag för en ansökan till stort FoI-projekt eller Demonstratorprojekt.
  3. Stort FoI -projekt
   Ett mer omfattande innovationsprojekt i en mer komplett värdekedja. Aktörsgruppen ska bestå av minst tre parter, varav minst ett företag. Det förväntas resultera i endera en implementeringsplan i företagets verksamhet, eller i en väl underbyggd ansökan till ett Demonstratorprojekt.
  4. Demonstratorprojekt
   Denna projektform kan enbart sökas inom styrkeområdena elektronik, ytbeläggning, energitillämpningar och bioteknik. Projektet ska utgå ifrån tidigare positiva resultat och ska kunna motivera att konceptet redan har uppnått proof-of-concept. Det förväntas resultera i en prototyp demonstrerad i en relevant miljö. Aktörsgruppen ska bestå av minst tre parter i en mer komplett värdekedja, varav minst två ska vara företag som förväntas kunna omsätta resultatet i hållbar tillväxt.

  För en fullständig beskrivning av erbjudandet behöver ni läsa hela utlysningstexten som ni hittar längre ner på denna sida.

  Workshop som extra stöd

  Som extra stöd vid framtagandet av projektförslag och aktörsgrupper inom de fyra styrkeområdena, Elektronik, Ytbeläggningar, Bioteknik och Energitillämpningar arrangeras en frivillig workshop 12 juni i Stockholm.

  Anmälan och projektinitiativ enligt mall skickas till info@siografen.se senast den 7 juni.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Helena Theander

  Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 70 928 40 74

  Rebecca Hollertz

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 30 76

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 79

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Anisotropa egenskaper hos grafen nanokompositer för högspänningsisolering CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 300 000 kr Avslutat 2018-03304
  Grafenförbättrad vattenrening KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 300 000 kr Avslutat 2018-03307
  Sensor för snabbare, billigare, och enklare bestämning av dioxiner i miljön Linköpings universitet 485 000 kr Pågående 2018-03308
  10 ton 2D fab AB 2 475 000 kr Pågående 2018-03323
  Grafenkomposit som elektrod i superkondensator Bright Day Prototypes AB 300 000 kr Avslutat 2018-03305
  Högdissipativa mikrovätskekylda elektronikförpackningar APR TECHNOLOGIES AB 300 000 kr Avslutat 2018-03306
  Högpresterande och skalbara skräddarsydda grafen - polyolefin nanokompositer CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 2 455 000 kr Pågående 2018-03311
  Funktionaliserade grafenkvantumpunkter som läkemedelsbärare SHT Smart High-Tech Aktiebolag 300 000 kr Avslutat 2018-03313
  Deponering av grafenhaltiga beläggningar på stora ytor för olika funktionella tillämpningar CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 2 098 000 kr Pågående 2018-03315
  Grafenoxid ytebeläggningar för vattenrenande membran Grafren AB 295 000 kr Avslutat 2018-03320
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-05429