Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA:

Processindustriell IT och automation - våren 2017

Stängde 6 april 2017

Det här erbjudandet handlar om att initiera och genomföra forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt inom industriell digitalisering som fokuserar på nya tekniker, tjänster och affärsmodeller.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt med fokus på industriell digitalisering som inkluderar framväxande teknologier, tjänster och nya affärsmodeller

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer. Konsortiet ska bestå av minst tre parter varav minst två företag.

Hur mycket kan ni söka?

Total budget för utlysningen är 20 milj kr till 2020. Projekt kan söka max 5 milj kr. Industrin ska medfinansiera minst lika mycket som Vinnova bidrar med till projektet.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  I det här erbjudandet finansierar vi projekt som främjar industriell digitalisering inom svensk processindustri. Med processindustri menas framför allt industrier med kontinuerliga eller batchorienterade processer. Det kan till exempel vara industrier inom kemi och petroleum, gruv och mineral, metaller, läkemedelstillverkning, massa och papper, kraftproduktion samt livsmedelstillverkning.

  erbjudandet vänder sig till projekt som använder framväxande tekniker, tjänster och nya affärsmodeller för forskning, innovation eller utveckling. Projekten ska bidra till tillväxt och vara praktiskt tillämpbara.

  Genom att skapa bättre lösningar inom Processindustriell IT och automation ska projekten bidra till en effektivare svensk processindustri och en stark marknadsposition för dess leverantörer.

  Andra satsningar inom programmet

  Inom programmet ser vi utvecklingsarbetet som en process med fyra olika etapper av forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt). 

  • Genomförbarhetsstudie
  • Litet FUI-projekt i tidiga skeden av innovationsprocessen
  • FUI-projekt
  • Litet FUI-projekt i sena skeden i innovationsprocessen, exempelvis demonstrationsprojekt

  Passar erbjudandet vårt projekt?

  Detta erbjudande vänder sig till konsortier bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer. Konsortiet ska bestå av minst tre parter varav minst två industriparter. Även utländska aktörer är välkomna att delta i projekt, dock inte som koordinatorer.

  Projektet ska ha:

  • identifierat någon/några viktiga utmaningar kopplade till befintligt eller framtida processindustriellt problem, 
  • en idé om en både teknisk- och affärsmodellösning på denna/dessa utmaningar eller problem,
  • en ambition att tillsammans med forsknings- och innovationspartners utveckla och tillgängliggöra denna lösning.

  Projektparterna förväntas ha en tydlig vilja att växa genom att projekten omfattar någon av följande kritierier:

  • Ett leverantörsföretag som har identifierat ett nytt marknadsbehov. De ska söka en produkt eller tjänst med ny affärsmodell som svarar mot detta behov och där som skiljer sig betydligt från det som redan finns på marknaden.
  • Processindustri som har identifierat en möjlighet att radikalt förbättra sin konkurrenskraft genom att tillämpa ny kunskap eller ny teknik på ett helt nytt sätt
  • En forskargrupp som sett möjligheter att tillämpa kunkaper på ett nytt sätt och vill realisera detta, eller ser utmaningen som en del av ett forskningsproblem som kräver ny kunskap.

  Projektkonsortier som täcker hela innovationskedjan från idé till slutanvändare/marknad betraktas som särskilt intressanta.

   

  Så ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2017-00187

  Statistik för sidan