Nordiskt samarbete inom hälsa:

Nordisk utlysning inom individanpassad vård

Stängde 4 september 2018

Vi finansierar nordiska samverkansprojekt som kan bidra till implementeringen av individanpassad medicin inom hälso- och sjukvården. Sökande ska vara från offentlig sektor, privata företag eller forskningsutförare i samverkan. Minst tre nordiska länder, alternativt två nordiska länder och ett icke nordiskt land ska delta i projektet.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Nordiska samverkansprojekt som kan bidra till implementeringen av individanpassad medicin inom hälso- och sjukvården

Vem kan söka?

Offentlig sektor, privata företag, forskningsutförare i samverkan. Minst tre nordiska länder, alternativt två nordiska länder och ett icke nordiskt land ska delta i projektet.

Hur mycket kan ni söka?

Projektets totala budget kan vara mellan 1-3 miljoner Euro under en löptid på max fyra år.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Island (The Icelandic Centre for Research (RANNÍS)), Finland (Innovaatiorahoituskeskus Business Finland), Danmark (Innovationsfonden i Danmark), Norge (Forskningsrådet i Norge) och Sverige (VINNOVA) presenterar i samarbete med NordForsk en inbjudan att lämna projektförslag i syfte att finansiera nordiska projekt som kan bidra till implementeringen av individanpassad medicin inom hälso- och sjukvården.

  Syftet med inbjudan är att ta tillvara styrkor och synergier i de nordiska länderna. Den totala budgeten för utlysningen från de ingående organisationerna uppgår till 15 miljoner euro.

  De övergripande målen för den nordiska utlysningen är att:

  • främja implementering av individanpassad medicin för att uppnå en mer effektiv och hållbar hälso- och sjukvård till fördel för patienterna, medborgarna och samhället.
  • stärka den nordiska ställningen inom individanpassad medicin genom att skapa en plattform för forskning, innovation och affärsverksamhet som tar tillvara de styrkor vi har i Norden.
  • utöka samarbetet mellan företag, forskningsorganisationer, offentliga organisationer (sjukhus och relevanta myndigheter) och det civila samhället.
  • främja ansvarsfulla forsknings- och innovationsperspektiv inom individanpassad medicin i ett nordiskt sammanhang, däribland mångfald, genus, öppenhet och transparens.
  • bidra till handlingsplanen för EU-initiativet International Consortium for Personalised Medicine. Läs mer

  Fokus på tre utmaningar

  I utlysningen ligger fokus på tre utmaningar:

  • Data: Utveckla kunskap och värde baserat på användningen av tvärnordisk omik och hälsovårdsdata som ska användas inom individanpassad medicin och ligga till grund för nya hypoteser som exempelvis kan testas kliniskt samt främja utvecklingen av bästa datapraxis (åtkomst, kvalitet och harmonisering) i de nordiska länderna.
  • Kliniskt/regelverk: Utveckling och implementering av lösningar för att lösa kliniska och förvaltningsmässiga utmaningar som har med individanpassad medicin att göra.
  • Hälsoekonomi: Forskning och utveckling av hälsoekonomiska modeller som är lämpliga inom individanpassad medicin.

  I ansökningarna kan en eller flera av dessa tre utmaningar ingå.

  Små och stora privata företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut, offentlig sektor i de nordiska länderna kan ansöka om finansiering.
  Sammanslutningen av sökande måste bestå av deltagare från minst tre av de samfinansierande nordiska länderna, alternativt från två samfinansierande nordiska länder och ett tredje land.

  Inbjudan att lämna projektförslag för NordicPermed förvaltas av NordForsk. De enskilda deltagarna i den finansierade sammanslutningen av sökandeföretag finansieras av sina nationella finansieringsmyndigheter. Den förväntade finansieringen per projekt uppgår till 1–3 miljoner euro under en löptid på upp till fyra år. Vinnova finansierar de svenska deltagandet i projekten .

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Elisabet Nielsen

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 31 07

  Diarienummer 2018-00677

  Statistik för sidan