Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan:

Industriella pilotprojekt för neutron- och fotonexperiment vid storskalig forskningsinfrastruktur 2018

Stängde 12 oktober 2018

Erbjudandet stödjer pilotprojekt som bygger kompetens kring industriellt nyttiggörande av avancerade experimentmiljöer motsvarande de som utvecklas vid MAX IV och ESS i Lund.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Arbetet i projektet ska avse verifiering av hur neutron- eller fotonteknik är lämpliga för att möta ett företags problem eller utvecklingsbehov.

treklover2

Vem kan söka?

Aktörsgrupper av företag, forskningsorganisationer eller andra juridiska personer. Minst en projektpart ska vara ett behovsägande företag. Minst en projektpart ska vara en svensk organisation som bistår med relevant expertkompetens för neutron- eller fotonexperiment.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

 • Total budget för utlysningen är 15 miljoner kronor.
 • Varje projekt kan max söka 500 000 kronor i bidrag.
 • Maximal projekttid är 12 månader.

Viktiga datum

 • 7 maj 2018
  Öppnar för ansökan
  7 maj 2018
 • 31 aug 2018
  Ansök - omgång 1 kl 14:00
  31 aug 2018 kl 14:00
 • 12 okt 2018
  Ansök senast kl 14:00
  12 okt 2018 kl 14:00
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Genom finansiering av behovsdrivna pilotprojekt vill Vinnova stärka svensk kompetens kring hur industriellt innovationsarbete kan dra nytta av storskalig forskningsinfrastruktur för neutron- och fotontekniker. Utlysningen medger experiment vid såväl svensk som internationell forskningsinfrastruktur för neutron- och fotontekniker.

  Projektförslaget ska bygga på ett behov hos minst ett företag. Det kan vara allt från utveckling eller förbättring av nya material, läkemedel eller processer till behov att utreda varför komponenter försämras under användning. Arbetet i projektet ska avse verifiering av om neutron och/eller fotontekniker är lämpliga för att undersöka problemet. Projektet kan därför utgöra kompletterande aktiviteter till redan pågående utvecklingsarbete, som antingen bedrivs inom företaget eller tillsammans med andra parter.

  Projektaktiviteterna ska genomföras i aktiv samverkan med ändamålsenlig expertkompetens för planering och genomförande av relevanta experiment, samt för hantering och tolkning av mätresultat. Projektets konsortium ska därför även bestå av minst en svensk organisation som bistår med denna expertkompetens.

  Pilotprojektens experiment förväntas utgå från relativt väl etablerade metoder vid forskningsinfrastrukturen, där enbart mindre metodarbete och anpassning bedöms behövs för att kunna nyttjande en aktuell experimentstation (även kallat strålrör).

  Exempel på godkända projektaktiviteter omfattar:

  • Metodval och design av experiment, inklusive nödvändig anpassning av relevant experimentmiljö
  • Provberedning
  • Genomförande av experiment/mätning
  • Analys, behandling och tolkning av mätresultat/data, inklusive jämförelser med redan befintliga resultat från mer standardmässig analysutrustning eller modellering
  • Spridning av resultat

  Om samverkan med storskalig forskningsinfrastruktur

  Ett projekt som önskar utföra neutron- eller fotonexperiment vid en storskalig forskningsinfrastruktur behöver aktivt beviljas tillträde av densamma. I den här utlysningen medges alla typer av tillgänglighet för experimenttid, och alla stödberättigande kostnader som uppkommer hos en internationell forskningsinfrastruktur får upptas som konsultkostnad hos en av projektparterna. Därför kan du också söka stöd för experiment vid en internationell forskningsinfrastruktur för neutron- eller fotonteknik.

  Observera att experimenttid inte behöver vara formellt beviljad eller tidsbestämd när ansökan skickas in till Vinnova.

  Ansökan ska kunna beskriva och motivera hur det tänkta experimentet är tänkt att genomföras vid en namngiven forskningsinfrastruktur, och hur det är såväl tekniskt som tidsmässigt genomförbart. Därför behöver projektkonsortiet ha en uppfattning om vilken typ av experimentstation man önskar använda, hur mycket experimenttid som beräknas gå åt, samt att det bedöms som troligt att experimenttid kommer att medges inom en rimlig tidsperiod om Vinnova beslutar att bevilja ansökan.

  Om experimenttid redan har beviljats, men experimentet ännu inte har verkställts, så utgör en sådan bekräftelse i sig ett starkt underlag och kan bifogas ansökan

  Det är viktigt för oss att de projekt som finansieras kan visas upp och inspirera andra. Därför ska en sammanfattning med syfte, val av metod, aktörssamverkan och övergripande projektresultat göras tillgänglig för fri publicering och spridning i samband med projektets slutrapportering.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Maria Öhman

  Utlysningsanvarig

  08-473 3189

  maria.ohman@vinnova.se

  Rebecca Hollertz

  Administrativa frågor

  08-473 3076

  rebecca.hollertz@vinnova.se

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  08-473 3179

  marie.wikstrom@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Utskiljningsprocesser i nyutvecklade Hybrid Steel CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 490 000 kr Pågående 2018-04433
  Investigation of the water and pore distribution in bread using neutron and X-ray microtomography RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-04430
  Analys av restspänningar för utveckling av väte resistenta hög hållfasta stål SSAB EMEA AB 497 000 kr Pågående 2018-04427
  Bedömning av högreordningsstrukturs (HOS) jämförbarhet hos biologiska läkemedel med röntgenspridning SARomics Biostructures AB 500 000 kr Pågående 2018-04421
  Residual stress measurements in high strength steel after shearing operations Swerim AB 500 000 kr Pågående 2018-04419
  Tomografi för rent stål Swerim AB 500 000 kr Pågående 2018-04418
  Oförstörande kemisk analys av kontaktytan mellan verktyg och spåna Linköpings universitet 487 000 kr Pågående 2018-04417
  In-situ mätningar av korrosion med neutronreflektivitet CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr Pågående 2018-04407
  Karakterisering av väte och töjnings interaktion i mikrostrukturen för duplex rostfria stål KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 500 000 kr Pågående 2018-03267
  Undersökning av tidiga stadier av fasseparation i duplexa rostfria stål in situ med SANS Swerim AB 500 000 kr Pågående 2018-03258
  Advanced spectroscopic speciation of hazardous metals in waste incineration ashes RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-03254
  Verifiering av ATOR-1017s unika funktionalitet genom 3D-struktur bestämning Alligator Bioscience AB 500 000 kr Pågående 2018-03295
  3D-karakterisering av kornorienteringsinducerad lodvätning GRÄNGES SWEDEN AB 500 000 kr Pågående 2018-03268
  Effect of hydration level on protein thermal stability Malmö universitet 463 000 kr Pågående 2018-03266
  In-situ neutron/synkrotron studie av mikrostrukturens utveckling i additivt tillverkade verktygsstål UDDEHOLMS AB 500 000 kr Pågående 2018-04432
  Stärkelsegelatinisering och polysackariders gelbildning karaktäriserad med SAXS och WAXS RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-04431
  Studiering av vätskedistribution i mjuka porösa material i realtid med hjälp av neutronradiografi RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-04429
  Nano-scale characterization of ore minerals for an optimized metal extraction process (NanoORE) Luleå tekniska universitet 469 000 kr Pågående 2018-04426
  Detektion av kryp på supramolekylär nivå i massafibrer RISE INNVENTIA AB 500 000 kr Pågående 2018-04420
  Strukturella egenskaper hos Speximos inkapslingar och slutna aktiva medel med X-ray scattering tekniker SPEXIMO AB 497 000 kr Pågående 2018-04415
  Novel investigation of the water transport in porous cellulose fibre networks using neutron imaging Lunds universitet 498 000 kr Pågående 2018-04414
  High-resolution characterisation of chemically complex low alloyed high strength martensitic steels Swerim AB 500 000 kr Pågående 2018-04413
  High-resolution characterisation of secondary carbide precipitation in martensitic steels Swerim AB 500 000 kr Pågående 2018-04412
  In situ-undersökning av aluminiumoxiduppbrytning vid flussfri lödning GRÄNGES SWEDEN AB 499 000 kr Pågående 2018-04410
  Implementering av seriell kristallografi som rutinmässig metod för datainsamling hos SARomics Biostructures SARomics Biostructures AB 429 000 kr Pågående 2018-04409
  In-situ karaktärisering av en ny metallfogningsteknologi Lunds universitet 496 000 kr Pågående 2018-04404
  3D-analys av utmattningssprickor i gjutjärn med synkrotronljustomografi och 3D-XRD RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-04403
  Vattendynamik på bisphenol-klädd kiseldioxid och lera som modeller för vattenreningsfilter SWEDEN WATER RESEARCH AKTIEBOLAG 500 000 kr Pågående 2018-03264
  Neutronradiografi för detektion av läckage i förfyllda sprutor RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-03261
  In-situ experiment to improve computational tools for duplex stainless steels Swerim AB 500 000 kr Pågående 2018-03260
  Visa hela projektdatabasen
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-02076