EUREKA-kluster medfinansiering:

Forsknings- och innovationsprojekt inom informations- och kommunikationsteknologi - Celtic Plus

Stängde 23 april 2018

Projekt som bidrar till innovationer inom informations- och kommunikationsteknologi kan få finansiering inom det europeiska programmet EUREKA klusternätverk. Genom utlysningen Celtic Plus kan företag, akademi och forskningsinstitut i internationell samverkan söka finansiering. Ta gärna kontakt med Vinnova för att diskutera ert projekt och er budget innan ni skickar in er ansökan.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt inriktade på informations- och kommunikationsteknologi inom nätverk och molntjänster, exempelvis 5G, sakernas internet, säkerhet eller robusthet. Projektresultat kan exempelvis vara prototyper eller demonstratorer av intresse för kunder på en internationell marknad.

Vem kan söka?

Svenska företag, organisationer, forskningsinstitut och universitet. Den sökande ska ingå i konsortium med parter från minst två av de länder som deltar i EUREKA. Minst ett företag med svenskt driftställe ska delta. För en framgångsrik ansökan om nationell finansiering till Vinnova krävs normalt deltagande från både större företag, SMF och akademi/forskningsinstitut.

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre beloppsgräns, men vi finansierar högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Vanligtvis finansierar vi med 5-15 miljoner kronor. Projekttiden är i allmänhet tre år.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom informations- och kommunikationsteknologi. Projekten kan beröra allt från utveckling av testbäddar, prototyper till framtagande av gemensamma standarder inom telekom och nätverk.

  Tillämpningsområdena kan komma exempelvis från smarta städer, FinTech, telekommunikation, digitalisering av industrin eller e-hälsa.

  För att få finansiering ska resultaten vara relevanta för svenskt näringslivs konkurrenskraft. Förväntade resultat av projekten är exempelvis prototyper och demonstratorer av intresse för potentiella kunder på en internationell marknad.

  Vad handlar Celtic Plus om?

  Celtic Plus är ett innovationskluster för informations- och kommunikationsteknologi. Klustret Celtic Plus är en del av EUREKA där generiska tekniker med stor betydelse för den europeiska konkurrenskraften tas fram.

  Alla projekt inom EUREKA kluster är offentlig-privata partnerskap med brett industriellt deltagande, som syftar till att främja forskning eller uppmuntra standardiseringsprocesser.

  Så här ansöker ni

  Ni kan söka vårt projektbidrag först när ert projekt har fått sin projektansökan godkänd av EUREKA-nätverket.

  1. Först skickar ni en ansökan till Celtic Plus (inte till Vinnova). Ansökan är i form av en fullständig ansökan, Full Project Proposal.
  2. Efter att ni har skickat in en fullständig ansökan får ni reda på om Celtic Plus har godkänt projektet och gett det en så kallad label.
  3. Om er ansökan har fått label bjuds ni in att skicka en ansökan till oss.
  4. Baserat på ansökningarna samt en projektintervju gör vi en slutgiltig bedömning om ni får finansiering eller inte.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Ansökan sker på Celtic Plus webbplats. Det finns möjlighet att kontakta Vinnova för att diskutera ert projekt och er budget innan ni skickar in er ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Jessica Svennebring

  Utlysningsansvarig och svensk kontaktperson för Celtic Plus

  46 8 473 3134

  Liselott Fredriksson

  Administrativa frågor

  4684733120

  Diarienummer 2017-05580

  Statistik för sidan