Trafiksäkerhetsforskning sparar miljarder åt samhället

Forskning inom trafiksäkerhet betalar sig tillbaka mångfalt, både mänskligt och samhällsekonomiskt. Analyser visar att den svenska trafiksäkerhetsforskningen har bidragit till att rädda nästan 500 liv varje år – motsvarande ett värde av 8,4 miljarder kr. Dessutom har de långsiktiga satsningarna på detta område gett Sverige ett gott anseende internationellt.

Trafiksäkerhet är en viktig del av ”varumärket Sverige”. Det är något som har byggts upp tack vare långsiktiga, systematiska och breda satsningar. Inom EU vet man att Sverige genomgående har god kompetens och har nått goda resultat inom detta fält. Sverige har genom detta förtroende kunnat påverka innehållet i centrala EU-dokument och därigenom lyckats få högt deltagande i EU:s forskningsprogram.

Kunskap som grund för industriell utveckling

Att svensk industri har nått stora framgångar genom en systematisk satsning på trafiksäkerhet och att Sverige betraktas som ett föregångsland inom trafiksäkerhet har flera förklaringar:

  • Sverige byggde tidigt upp kvalificerade forskningsmiljöer med grundläggande nyckelkompetens inom centrala områden som till exempel biomekanik, medicin och psykologi.
  • Redan tidigt fanns en insikt om värdet av en nära samverkan mellan industri, universitet och myndigheter. Denna tradition har förts vidare i flera sammanhang och medfört stora värden och konkurrensfördelar, inte minst för svensk fordonsindustri.
  • En bred ansats (människa, maskin, miljö) och en vetenskapligt kvalificerad nivå har präglat FoU-satsningarna, vilket medfört en helhet och systemsyn central för olika delars utveckling. Industrin har haft stor nytta, utan att alltid delta själva, av den allmänna kunskapsutveckling som har präglat trafiksäkerhetsforskningen. Denna kunskapsplattform har i flera fall utmanat industrin att ta avgörande utvecklingssteg.

Trafiksäkerhet är ett samspel mellan trafikant, fordon och väg. Därför behövs kunskap om alla tre elementen för att kunna höja säkerheten. Att FFI och dess föregångare har haft förståelse för och finansierat denna bredd har inneburit att forskningsmiljöerna har utvecklat skilda profiler som varit en styrka för svenskt trafiksäkerhetsarbete. Bredden har gett samhället en forskningsbas inom många områden i trafiksystemet.

Miljardvinster för samhället

Samhällets kostnader för döda och skadade i trafiken är gigantiska. Som ett exempel beräknades kostnaden 2005 till nästan 30 miljarder kr. Utvecklingen av trafiksäkerheten i Sverige har dock under många år varit positiv. Antal döda har minskat från ca 1300 (1970) till 266 (2010).

Sverige förstod tidigt vikten av att öka kunskapen inom trafiksäkerhet. De senaste femtio åren har omfattande resurser satsats på forskning inom detta område. FFI:s föregångare Programmet för fordonsforskning satsade cirka 440 miljoner kronor mellan åren 1974-2004. Till detta ska läggas medfinansiering från industrin. Satsningarna har varit långsiktiga, med stabila och förutsägbara ramar i temaprogram snarare än medel till enstaka projekt. En studie av vad dessa satsningar har gett visar att forskningen har bidragit till att 481 liv sparas i Sverige årligen. Det motsvarar ett värde av 8,4 miljarder kronor. En annan effekt är att forskningen har lagt grunden till betydande kommersiella framgångar för den svenska fordonsindustrin. De säkerhetsprodukter som har tagits fram – intelligenta krockkuddar, bakåtvända bilbarnstolar, nackskadeskydd med mera – har ökat industrins konkurrenskraft.

Satsningar för att stärka Sveriges konkurrenskraft inom områdena trafiksäkerhet, klimat och miljö pågår sedan 2009 inom ramen för FFI, Fordonsstrategisk Forskning och Innovation.

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss