Öppna data

Öppna data skapar möjligheter till innovation

Öppen innovation handlar om att den bästa kompetensen eller de bästa idéerna inte finns inom den egna organisationen. Öppna data är ett sätt att öppna upp innovationsprocessen och göra externa lösningar möjliga. Det finns många användare, hackers och entreprenörer som har idéer om nya tjänster om de får tillgång till öppen information.  I den här utlysningen vill Vinnova fokusera på förutsättningarna för externa aktörer att skapa innovationer, genom att fler datakällor görs tillgängliga.

Vinnova vill lyfta fram möjligheterna med vidareanvändning av öppna data. Data kan komma både från näringsliv, offentlig sektor och privata aktörer. Ett första nödvändigt steg är att det skapas öppna datakällor. Därför har Vinnova en utlysning, Öppna datakällor, som ger stöd till de som vill öppna upp sina data. Kreativa lösningar och innovationer kan i nästa steg skapas av medborgare, forskare, hackers, företag och ideella föreningar kring sådan information.

Vad är öppna data?

Denna film av ger dig en introduktion till begreppen och vad öppna data kan leda till. Filmen är gjord av Örebro kommun.

Öppna data kan förenklat sägas vara information som är tillgänglig utan inskränkningar i form av prislapp eller immaterialrättsliga hinder. Några ofta använda grundkrav på öppna data är:

  • Komplett: Information som inte innehåller personuppgifter eller lyder under sekretess görs tillgänglig i så stor omfattning som möjligt. Detta gäller särskilt databaser med material som skulle kunna vidareförädlas.Primär: Information skall så långt det är möjligt tillhandahållas i originalformatet. Bild- och videomaterial skall tillhandahållas i högsta möjliga upplösning för att möjliggöra vidareförädling.
  • Aktuell: Information skall tillgängliggöras så snabbt som möjligt så att värdet av den inte försvinner. Det bör finnas mekanismer för att automatiskt kunna få information om uppdateringar.
  • Tillgänglig: Information görs tillgänglig för så många användare som möjligt för så många ändamål som möjligt.
  • Maskinläsbar: Informationen är strukturerad på ett sätt som möjliggör maskinell bearbetning och samkörning med andra register.
  • Fri: Informationen är tillgänglig för alla utan krav på betalning, eller inskränkningar i form av licensvillkor och registreringsförfaranden.
  • I ett öppet format: Det format informationen lämnas i följer en öppen standard, alternativt är dokumentationen till formatet fritt tillgänglig och fri från patentlicensvillkor.

Se även Wikipedias sida om öppna data. http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ppen_data

Praktisk hjälp att öppna upp data

E-delegationen tar fram en vägledning för att stötta förvaltningen i att tillgängliggöra sin information. Vägledningen berör bl.a. juridiska avvägningar, hur man kan beskriva vilken information som finns tillgänglig för vidareutnyttjande och praktiskt tillhandahållande. http://feedback.edelegationen.se/vlpsi/

Finlands kommunikationsministerium har gett ut en heltäckande guide om hur man kan öppna upp data, Public data - an introduction to opening information resources. http://www.vinnova.se/PageFiles/181505160/57392397-Public-Data.pdfpdf      

Exempel på öppna datakällor

Post- och telestyrelsen har skapat ett programmeringsgränssnitt (så kallat API, Application Programming Interface). API:et för tjänsten ”Sök operatör” kan användas för att ta reda på vilken operatör ett visst telefonnummer tillhör. Gränssnitten kan till exempel användas för att bygga så kallade appar till smarta telefoner. http://e-tjanster.pts.se/internet/api

Örebro kommun har skapat ett gränssnitt (API) som ger vem som helst tillgång till de informationspunkter som finns i kartan på orebro.se. Informationen finns t.ex. om skolor, parkeringar, återvinningscentraler, bibliotek och är fri att använda för den som vill utan begränsningar. http://www.orebro.se/8760.html

Läkemedelsverket publicerar på sin webbplats en förteckning över godkända apotek. Deras lista är en enkel datafil i Excelformat vilket visar att det inte behöver vara krångligare än så att göra informationen tillgänglig. Filen innehåller namn på apoteket, län, kommun, adress och datum för tillhållet tillstånd. Se Läkemedelsverkets webbplats.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss