Frågor och svar om modell för värdering av samverkan

Här publicerar vi frågor och svar om uppdraget och vårt förslag.

Frågor om uppdraget

Vad innebär uppdraget om modell för värdering av samverkan?

Uppdraget kommer från regeringen och innebär att vi ska ta fram en modell för att värdera lärosätenas samverkan med det omgivande samhället. Modellen ska utformas på ett sätt som gör det möjligt att använda i ett framtida resursfördelningssystem, det vill säga hur forskningsanslagen som går direkt till universitet och högskolor fördelas.

Varför är det viktigt att våra lärosäten arbetar med samverkan?

Det är viktigt för att främja att forskningsresultat kommer till nytta i samhället och för att utbildningarna ska vara anpassade till behoven på arbetsmarknaden. Men det handlar också om att impulser från omvärlden kan stärka kvaliteten i den forskning och utbildning som bedrivs vid högskolor och universitet.

Varför är det viktigt att värdera samverkan?

Det är viktigt för att synliggöra den samverkan som bedrivs vid högskolor och universitet och för att skapa drivkrafter för att fortsätta att öka kvaliteten i samverkan.

Hur har ni arbetat med uppdraget?

Vi har arbetat i dialog med lärosätena och med näringsliv, fackförbund och offentlig sektor. Vi har tagit vara på lärdomar och erfarenheter och strävat efter att få fram ett brett förankrat förslag.

Kommer modellen att påverka fördelningen av forskningsresurser i framtiden?

Det är ytterst ett politiskt beslut. Oavsett om en ny modell för resursfördelning genomförs så är vår ambition att modellen kan komma till användning i lärosätenas egen verksamhetsutveckling.

Hur samspelar uppdraget med Vetenskapsrådets uppdrag?

Vetenskapsrådet har fått ett parallellt uppdrag att lämna förslag till modell för resursfördelning till universitet och högskolor som innefattar kollegial bedömning av forskningens kvalitet och relevans. Vårt uppdrag utgör en del av det som Vetenskapsrådets uppdrag omfattar. Vår ambition är att de båda förslagen ska kunna utgöra en helhet och kunna användas i ett nytt framtida resursfördelningssystem. Vi samråder i båda uppdragen.

Läs mer om Vetenskapsrådets arbete

Frågor om förslaget

Hur ser förslaget på modell ut?

Det här är huvuddelarna i förslaget:

  • En internationell expertpanel ska göra en samlad värdering av kvaliteten i Sveriges universitet och högskolors samverkansarbete. Expertpanelen ska ha representanter från såväl universitet och högskolor som det omgivande samhället.
  • Panelen gör en helhetsbedömning med särskild hänsyn till universitet och högskolors olika karaktär.
  • Exempel på underlag till panelen kan vara hur lärosätena arbetar med strategier för samverkan, om samverkan är meriterande för de anställda och andra aktiviteter som uppdragsutbildning, samverkan i forskarutbildning och deltagande i samhällsdebatten.
  • Både universitet och högskolor själva och deras samverkansparter ska lämna underlag till expertpanelen.

Kommer inte vissa lärosäten och vetenskapliga områden att missgynnas?

Ambitionen är att bedömningen ska upplevas som rättvis och modellen ska ta hänsyn till lärosätenas olika förutsättningar. Vi har också eftersträvat att bedömningskriterierna inte ska vara exkluderande för exempelvis områden som traditionellt inte har en utpräglad samverkan.

Kommer förslaget att innebära mycket administration för lärosätena?

Vi arbetar utifrån principen att minimera administrationen för lärosätena. En utgångspunkt är att värderingen av samverkan ska kunna göras utifrån befintliga strategier, styrdokument och handlingsplaner. För att möjliggöra en kvalificerad värdering kommer dessa dokument i vissa fall behöva kompletteras med såväl kvalitativa beskrivningar och indikatorer.

Vad händer nu?

Alla har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till 26 augusti 2014. Det slutgiltiga förslaget lämnas 2016 då uppdraget ska slutrapporteras till regeringen. Dessförinnan kommer modellen att testas och utvärderas. Ett första test kommer att göras under 2015.

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss