Utvärderingar

Vi utvärderar alla våra program. Utvärderingarna görs av externa experter och undersöker om programmen gett de resultat och effekter som eftersträvades.

Utvärderingarna används framför allt som underlag för allt från övergripande prioriteringar och planering till konkreta förbättringar av ett pågående program.

Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Författare: Cederberg, Kempinsky, Lindblom & Östlund - Kontigo AB
Utgiven: 2017
Ämne: Ledning och organisering, Hälsa
Utvärdering strategiska innovationsprogram

Utvärdering strategiska innovationsprogram

Författare: Darja Isaksson - Future Transparent AB & Christopher Palmberg – Tekes, Finland
Utgiven: 2016
Ämne: Produktion, Material
Kartläggning och behovsinventering av test- & demonstrationsinfrastruktur

Kartläggning och behovsinventering av test- & demonstrationsinfrastruktur

Underlag för diskussioner om framtida behov och prioriteringar av nya och uppgraderade test- och demonstrationsinfrastrukturer

Författare: Olof Linde & Jan Persson - Sweco Strategy
Utgiven: 2015
Ämne: Ledning och organisering
Nätverksstyrning av transportinnovation

Nätverksstyrning av transportinnovation

Författare: Gustav Sjöblom - Chalmers tekniska högskola
Utgiven: 2015
Ämne: Ledning och organisering, Transport, Miljö och energi
Slututvärdering Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården

Slututvärdering Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården

I den här rapporten presenteras slututvärderingen av satsningen på innovationsslussar inom hälso- och sjukvården. Det huvudsakliga syfte med innovationsslussarna är att ta tillvara vårdpersonalens idéer och utveckla produkter eller tjänster som kommersialiseras eller bidrar till att förbättra hälso- och sjukvården

Författare: Martin Fröberg, Johannes Henriksson & Anna Zingmark - Ramböll
Utgiven: 2014
Ämne: Hälsa
Institute Excellence Centres - IEC

Institute Excellence Centres - IEC

Författare: Anders Karlström & Gunnar Svedberg
Utgiven: 2014
Ämne: Innovationssystem, Forsknings- och innovationsmiljöer, Forskning och utveckling i företag
Erfarenheter av EU:s samarbetsprogram

Erfarenheter av EU:s samarbetsprogram

Författare: Sabina Rodén, Karin Hovlin & Karina Kight - Governo
Utgiven: 2013
Ämne: Informations- och kommunikationsteknik, Innovationssystem, Forsknings- och innovationsmiljöer, EU, Internationell samverkan, Forskning och utveckling i företag
OECDs utvärdering av Sveriges innovationspolitik

OECDs utvärdering av Sveriges innovationspolitik

De huvudsakliga slutsatserna av de områden som enligt OECDs bedömning är i särskilt behov av ekonomisk-politiska reformer.

Författare: Entreprenörskapsforum
Utgiven: 2013
Ämne: Innovationssystem
Sveriges deltagande i sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7)

Sveriges deltagande i sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7)

Författare: Sandra Olivera - Vinnova
Utgiven: 2013
Ämne: EU
Utvärdering av branschforskningsprogrammen för läkemedel, bioteknik och medicinteknik

Utvärdering av branschforskningsprogrammen för läkemedel, bioteknik och medicinteknik

Författare: Tomas Åström, Peter Stern, Göran Melin, AnnKarin Swenning, Maria Grudin, Miriam Terrell & Emma Ärenman - Faugert & Co Utvärdering AB/Technopolis group
Utgiven: 2013
Ämne: Bioteknik, Hälsa, Forskning och utveckling i företag
Uppföljning avseende svenskt deltagande i Eurostars

Uppföljning avseende svenskt deltagande i Eurostars

Författare: Peter Stern & Anders Håkansson - Technopolis group
Utgiven: 2012
Ämne: EU, Internationell samverkan
Effektutvärdering av Produktionslyftet

Effektutvärdering av Produktionslyftet

Författare: Marcus Olsson & Hans Hellsmark - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Utgiven: 2012
Ämne: Ledning och organisering, Material
Sveriges deltagande i sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7)

Sveriges deltagande i sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7)

Författare: Sandra Olivera - Vinnova
Utgiven: 2012
Ämne: EU
Metautvärdering av svenska branschforskningsprogram

Metautvärdering av svenska branschforskningsprogram

Vinnova har sedan några år tillbaka haft i uppdrag att tillsammans med utpekade sektorer utforma och driva ett antal sektoriellt inriktade forskningsprogram med avsikt att stimulera samverkan mellan företag och forskningsutförare. Föreliggande metastudie jämför resultat och effekter från fyra sådana program.

Författare: Tomas Åström, Peter Stern, Tommy Jansson & Miriam Terrell - Faugert & Co Utvärdering AB, Technopolis group
Utgiven: 2012
Ämne: Informations- och kommunikationsteknik, Produktion, Material, Innovationssystem
Utvärdering av kollektivtrafikens kunskapslyft

Utvärdering av kollektivtrafikens kunskapslyft

Författare: Åsa Rönnbäck - Viktoriainstitutet
Utgiven: 2012
Ämne: Transport
Utvärdering av branschforskningsprogram för IT & Telekom

Utvärdering av branschforskningsprogram för IT & Telekom

Författare: Tommy Jansson, AnnaKarin Swenning, Tomas Åström & Miriam Terrell - Faugert & Co Utvärdering AB, Technopolis Group
Utgiven: 2012
Ämne: Informations- och kommunikationsteknik
Utvärdering av strategiskt stålforskningsprogram för Sverige

Utvärdering av strategiskt stålforskningsprogram för Sverige

Författare: Tomas Åström, Nulifer Ipek & Mirriam Terrell - Faugert & Co Utvärdering AB, Technopolis group
Utgiven: 2012
Ämne: Produktion, Material
Utvärdering av strategiskt gruvforskningsprogram

Utvärdering av strategiskt gruvforskningsprogram

Författare: Peter Stern, Miriam Terrell, Tomas Åström & Linda Blomkvist - Faugert & Co Utvärdering AB, Technopolis Group
Utgiven: 2012
Ämne: Produktion, Material
Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation - ViP

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation - ViP

Författare: Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström - Faugert & Co Utvärdering AB, Technopolis Group
Utgiven: 2011
Ämne: Transport, Forsknings- och innovationsmiljöer
Sammanfattning Sveriges deltagande i FP7

Sammanfattning Sveriges deltagande i FP7

Författare: Sandra Olivera - Vinnova
Utgiven: 2011
Ämne: EU, Internationell samverkan
Halvtidsutvärdering av branschforskningsprogrammet för skogs- & träindustrin

Halvtidsutvärdering av branschforskningsprogrammet för skogs- & träindustrin

Författare: Tomas Åström, Jakob Hellman, Petra Salino, AnnaKarin Swenning, Tommy Jansson & Anders Håkansson - Faugert & Co Utvärdering AB / Technopolis group
Utgiven: 2011
Ämne: Forsknings- och innovationsmiljöer, Internationell samverkan, Forskning och utveckling i företag
Sveriges deltagande i sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7)

Sveriges deltagande i sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7)

Författare: Sandra Olivera - Vinnova
Utgiven: 2011
Ämne: EU
Framtidens personresor

Framtidens personresor

Författare: Sven Faugert, Tommy Jansson, Karin Eduards, Pauline Mattsson & Miriam Terrell - Faugert & Co Utvärdering AB/Technopolis group
Utgiven: 2010
Ämne: Transport
Utvärdering av FLUD - FLygtekniskt Utvecklings- & Demonstrationsprogram

Utvärdering av FLUD - FLygtekniskt Utvecklings- & Demonstrationsprogram

Författare: Tomas Åström - Faugert & Co Utvärdering AB & Anders Blom - FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut
Utgiven: 2010
Ämne: Transport
Halvtidsutvärdering av projekten inom VINNPRO-programmet

Halvtidsutvärdering av projekten inom VINNPRO-programmet

Författare: Anders hedin, Ingegärd Johansson & Gunilla Jönson
Utgiven: 2010
Ämne: Forsknings- och innovationsmiljöer, Internationell samverkan
Översikt - Sju års Vinnova-forskning om kollektivtrafik

Översikt - Sju års Vinnova-forskning om kollektivtrafik

Författare: Anna Johansson, Nina Waara & Anders Wärnmark - WSP Analys & Strategi
Utgiven: 2010
Ämne: Transport
Sju års Vinnova-forskning om kollektivtrafik

Sju års Vinnova-forskning om kollektivtrafik

Författare: Anna Johansson, Nina Waara & Anders Wärnmark - WSP Analys & Strategi
Utgiven: 2010
Ämne: Transport
Halvtidsutvärdering av TSS - Test Site Sweden

Halvtidsutvärdering av TSS - Test Site Sweden

Författare: Göran Melin, Tomas Åström, Tommy Jansson & Annelie Helmersdotter Eriksson - Faugert & Co Utvärdering AB, Technopolis group
Utgiven: 2010
Ämne: Transport
Behovet av genusperspektiv

Behovet av genusperspektiv

Författare: Gunilla Fürst Hörte
Utgiven: 2009
Ämne: Ledning och organisering, Genus och mångfald
Utvärdering av forskningsprogrammet SkeWood

Utvärdering av forskningsprogrammet SkeWood

Författare: Christer Heinegård, Jyrki Kettunen & Knut Magnar Sandland
Utgiven: 2009
Ämne: Produktion, Material
Utvärdering av MERA-programmet

Utvärdering av MERA-programmet

Författare: Technopolis group, Tomas Åström, Tommy Jansson, Lars Niklasson & Sven Faugert - Faugert & Co Utvärdering AB
Utgiven: 2008
Ämne: Produktion
Utvärdering av Vehicle - Information and Communication Technology programmet V-ICT

Utvärdering av Vehicle - Information and Communication Technology programmet V-ICT

Författare: Ingvar Aaro, Magnus Bergman & Björn Westerberg - Crossconnect Network Group AB
Utgiven: 2008
Ämne: Informations- och kommunikationsteknik, Transport
Utvärdering av det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet - NFFP

Utvärdering av det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet - NFFP

Författare: Tomas Åström, Tommy Jansson, Pauline Mattsson, Henrik Segerpalm & Sven Faugert - Faugert & Co Utvärdering
Utgiven: 2008
Ämne: Transport
DYNAMO Arbetsgivarringar för ökad rörlighet

DYNAMO Arbetsgivarringar för ökad rörlighet

Författare: Ramböll Managemant
Utgiven: 2007
Ämne: Ledning och organisering, Hälsa
Swedish Innovation Journalism Fellowships

Swedish Innovation Journalism Fellowships

Författare: Hans Bergström & Jan-Olov Johansson
Utgiven: 2007
Ämne: Innovationssystem
Utvärdering VINNVINN Initiativet

Utvärdering VINNVINN Initiativet

Författare: Anna Aspgren
Utgiven: 2007
Ämne: Innovationssystem, Forskning och utveckling i företag
VINNVÄXTs avtryck i svenska regioner

VINNVÄXTs avtryck i svenska regioner

Författare: Lars Christensen, Daniel Hallencreutz & Per Lundequist
Utgiven: 2007
Ämne: Forsknings- och innovationsmiljöer
Utvärdering av forskningsprogrammet Wood Design And Technology - WDAT

Utvärdering av forskningsprogrammet Wood Design And Technology - WDAT

Författare: Christer Heinegård, Pekka Peura & Knut Magnar Sandland
Utgiven: 2006
Ämne: Produktion, Material
Utvärdering av det Nationella Flygtekniska Forskningsprogrammet

Utvärdering av det Nationella Flygtekniska Forskningsprogrammet

Författare: Ulf Edlund, Bernt Ericson, Anders Gustafsson & Ulf Olsson
Utgiven: 2006
Ämne: Transport
Trä-, Bygg- och Möbelprogrammet

Trä-, Bygg- och Möbelprogrammet

Författare: Christer Öhman & Hans Enocson, InterPares
Utgiven: 2002
Ämne: Material
Regionala Företagskonsortier 1994-2001

Regionala Företagskonsortier 1994-2001

Författare: Åke Uhlin, Nordregio samt Nordlandsforskning
Utgiven: 2002
Ämne: Forskning och utveckling i företag

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss