Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Knut Wicksells Centrum för Finansvetenskap

Diarienummer 2010-02448
Koordinator Lunds universitet
Lunds Universitet
www.lu.se
Projektledare Fredrik Lundtofte
Bidrag från Vinnova 26 000 000 kr
Projektets löptid 2010 - 2017
Status Pågående
Utlysning Centrum för finansmarknadsforskning

Syfte och mål

Knut Wicksells Centrum för Finansvetenskap är ett konsortium mellan Ekonomihögskolan i Lund och Institutet för Näringslivsforskning (IFN) i Stockholm. Målsättningen för centret är att frambringa forskning och utbildning av hög internationell klass inom området finansiell ekonomi. Forskningen vid centret kommer att ha en bred multidisciplinär ansats och belysa såväl internationella som svenska förhållanden. Utbytet mellan akademi, näringsliv och myndigheter kommer att vara intensivt.

Förväntade effekter och resultat

Centret kommer att stärka både forskning och utbildning inom finansiell ekonomi i Sydsverige, med positiva effekter för näringsliv och förvaltning. Den forskning som kommer att bedrivas kommer att bredda finansområdet och samarbeten med discipliner utanför Ekonomihögskolan kommer att inledas och fördjupas. Samarbetet mellan Ekonomihögskolan och IFN kommer att intensifieras. Utbytet mellan forskningen och praktikerföreträdare kommer att utvecklas starkt både vad gäller form och innehåll.

Planerat upplägg och genomförande

Centret kommer att bedriva multidisciplinär forskning och utbildning inom finansiell ekonomi. Ett program för samverkan med näringsliv och myndigheter kommer att lanseras. Forskningen vid centret kommer att byggas upp kring tre övergripande program: (1) makrofinans, kriser och reglering, (2) finansiella marknader och beteende, samt (3) finansiella marknader och näringslivsutveckling. Såväl internationella som svenska förhållanden kommer att belysas. Det är även en uttalad ambition att formulera forskningsbaserade policy-rekommendationer.Kontakt

 
  • Peter Svensson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss