Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Förnybara drivmedel för global hållbarhet - Plattform f3 Etapp 2

Diarienummer 2016-03499
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Projektledare Ingrid Nyström
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kr
Projektets löptid 2016 - 2018
Status Pågående
Utlysning Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 B

Syfte och mål

Inom projektet Plattform f3 arbetar Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel (f3 - fossil free fuels) för att förbättra förutsättningarna för svensk industri och svenska forskningsaktörer att bedriva forskning, utveckling och genomföra demonstrationsprojekt inom området förnybara drivmedel. Målet är att främja och underlätta svenskt deltagande och öka EU-finansieringen till svenska aktörer, genom påverkan och bidrag till utformningen av framtida arbetsprogram och utlysningar inom EU:s relevanta FOI-program.

Förväntade effekter och resultat

Genom projektet förväntas f3 i ökad utsträckning kunna påverka utformningen av forskningsämnen (s.k. topics) inom Horisont 2020:s arbetsprogram för 2018-2020 inom samhällsutmaningen Energi samt påverka prioriteringar och inriktning för EU:s forskningsprogram inom området efter 2020 i en för svensk industri och forskning gynnsam riktning. Projektet ska därmed bidra till ökat antal ansökningar till EU:s R&I-program och ökad EU-finansiering till svenska aktörer, för projekt som bidrar till omställningen till en fossilfri transportsektor.

Planerat upplägg och genomförande

Påverkansarbetet ska ske genom att: öka svenskt deltagande inom arbetsgrupper etc inom EU:s teknikplattformar; utforma och lämna konkreta förslag till utformning av topics; bidra med aktiva synpunkter till EU-kommissionens planeringsarbete (direkt och indirekt genom andra organisationer och nätverk); genomföra och aktivt delta i seminarier, workshops och konferenser och på så sätt bidra till kunskapsutveckling och samverkan samt generellt utveckla och stärka nätverket inom Sverige och mellan svenska aktörer och EU-organ. En central kanal för samverkan är ETIP Bioenergy.


Kontakt

 
  • Esa Stenberg , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss