Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Skaepiedidh - Framtidens skapande i skolan!

Diarienummer 2014-03762
Koordinator Luleå tekniska universitet
Institutionen för rymd- och systemteknik
Projektledare Peter Parnes
Bidrag från Vinnova 1 700 000 kr
Projektets löptid 2014 - 2016
Status Avslutat
Utlysning Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt

Syfte och mål

Syftet och målet med projektet var att stimulera till mer skapande i skolan och detta har åstadkommits genom att en webbtjänst, skapa.how har utvecklats där elever, pedagoger och rektorer kan inspireras och enkelt dela med sig av sina kreationer via recept. Dessa recept kan användas i klassrummet och hemma och kan även mixas om till nya recept och spridas vidare. Projektet har också handlat om hur lärare kan involveras i processen samt hur arbetssätt ska utvecklas för att bäst ta till vara på fördelarna med skapande i skolan. Den resulterande webbtjänsten är gratis och öppen för alla.

Förväntade effekter och resultat

Att stimulera till ökat skapande i skolan via skapa.how har fungerat bra. En lättanvändbar webbtjänst har utvecklats samt presenterats muntligt i ett större antal publika sammanhang samt i flera akademiska och populärvetenskapliga publikationer. Genom involvering av aktiva lärare och rektorer i projektet har vikten av skapande i skolan lyfts fram på nya sätt och inspirerat till nya pedagogiska och didaktiska tillvägagångssätt i klassrummen. Den starka kopplingen till entreprenöriellt lärande har också lyfts fram inom projektet genom att elever får realisera sina egna idéer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har arbetat enligt principen ´release early, release often´ där den tekniska utvecklingen har skett via korta iterationer baserat på prioriteringar tillsammans med användarna kontinuerligt. Ett antal workshops har arrangerats för att först fånga behoven i skolan samt sedan få direkt återkoppling via fokuserade träffar. Detta lättviktiga arbetssätt har fungerat mycket bra. Den resulterande plattformen kommer att fortsätta att vara öppen och gratis för alla att använda då projektet kommit fram till att det är svårt att kommersialisera resultaten i dess nuvarande form.


Kontakt

 
  • Andreas Aurelius , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss