Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Motorer för Effektiv Framdrivning

Diarienummer 2013-01188
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Avd 9005
Projektledare Anders Lundbladh
Bidrag från Vinnova 1 240 000 kr
Projektets löptid 2013 - 2014
Status Pågående
Utlysning NFFP 6 2013-2016 - utlysning 1

Syfte och mål - uppfyllelse

Projektet startades utifrån ett behov av djupare förståelse av systemanalys för propellerfläktmotorer (´Open Rotor engines´) och alternativa radikala motortyper som inom 20 år förutses kunna ta en stor del av flygmotormarknaden. Inom projektet har därför metoder utvecklats för att simulera motroterande propellerfläktar och analyser av regionala flygplan försedda med dessa genomförts. Vidare studier har gjorts av hybrider mellan propellerfläktar och kapslade fläktar med möjligt till stora energibesparingar och som ger möjligheter att skärma av och dämpa rotorbuller.

Resultat och förväntade effekter - utfall

Projektet har resulterat i analysmetoder för att beräkna bränsleförbrukning och bedöma motorkonfigurationer och dess krav på ingående motorkomponenter och teknologier, såsom material och turbomaskiner. Effekten av detta är förmåga att värdera nya produkter, att ge indata till motorforskning och vägledning för styrning av denna, samt möjligheter för Chalmers att delta i och att leda framtida forskningsprojekt. Chalmers har under projekttiden koordinerat ett projektförslag inom området med deltagande från ledande Europeiska universitet och flygmotorindustrier.

Upplägg och genomförande - analys

Projektet utgjorde den sista delen av ett doktorandprojekt, och fokus var därför på validering och tillämpning av utvecklade metoder, samt presentationer av resultat. Under året har fyra artiklar skrivits, vilka tillsammans med en tidigare konferensartikel och en översikt över flygets klimatpåverkan och moderna energieffektiva motortyper utgör innehållet i Linda Larssons doktorsavhandling, ´Analysis of concepts to reduce the environmental impact of aviation´.Kontakt

 
  • Vilgot Claesson , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss