Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Klimatneutral industriproduktion

Diarienummer 2015-04420
Koordinator Biorecro Research and Development AB

www.biorecro.se
Projektledare Henrik Karlsson
Bidrag från Vinnova 498 000 kr
Projektets löptid 2015 - 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering

Syfte och mål

De mål som har uppfyllts är målen för att färdigutveckla konstellationen i projektet, utveckla idéer och inventera möjliga vägar för kommersiell utrullning av koldioxidlagring i Sverige, analysera förutsättningarna för att distribuera kostnaderna för de omfattande investeringar som krävs genom innovativa styrmedel och incitament, samt involvera andra företag, myndigheter och organisationer. Det mål som vid slutrapportering fortfarande inte är uppnått, men som det pågår arbete på, är att ta fram utkast till projektavtal.

Förväntade effekter och resultat

Projektkonstellationen har färdigutvecklats baserat på de analyser och slutsatser som tagits fram i projektet. På så sätt identifierades tre nyckelaktörer som borde knytas till projektet. Det var dels en av Sveriges största utsläppare av koldioxid, Cementa, dels en finansiell aktör med lång investeringshorisont, vilket innebar att 7:e AP-fonden inkluderades i arbetet, dels Trafikverket, vilka är en av de myndigheter som har kommit längst med sitt klimatarbete och har en av Sveriges största budgetar för utsläppsintensiva investeringar.

Planerat upplägg och genomförande

Huvudfokus för projektet har varit att utveckla så kallade värdekedjor, som följer utsläppen från större punktkällor såsom stålverk och cementbruk, via förädlingssteg ned till slutkonsumenter och slutanvändare. Genom att identifiera sådana värdekedjor, kan de som ger bäst förutsättningar för nya styrmedel och incitament tas fram. Detta har dels skett genom interna skrivbordsanalyser, men även i tät kontakt med olika aktörer inom och utanför projektkonstellationen.


Kontakt

 
  • Ida Langborg , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss