Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Den varma och rena staden 2

Diarienummer 2014-00717
Koordinator Lunds kommun
Kommunkontoret
Projektledare Markus Paulsson
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kr
Projektets löptid 2014 - 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt

Syfte och mål

Syftet med ´Den varma och rena staden´ är att testa nya lösningar för framtidens effektiva avloppsreningsverk. Målet är att reningsverken ska kunna rena mer vatten på mindre yta med lägre energiåtgång. Samtidigt kan avloppsvattnet användas som en resurs för produktion av alger, biogas och rena näringsämnen. Projektet har visat att målet kan nås och under rätt förutsättningar är det både billigare i drift och i investering jämfört med konventionella reningssystem. Dessutom kan reningsverken bli producenter av säljbara produkter.

Förväntade effekter och resultat

På kort sikt leder ´Den varma och rena staden´ till att reningsverken som använder tekniken tar mindre plats, att skyddsavstånden kan minska och att de blir energipositiva. Dessutom blir det lättare att återföra ändliga näringsämnen till kretsloppet och deltagande företag får nya exporterbara produkter att sälja. På längre sikt leder projektet till att fler av världens snabbväxande städer har råd att bygga tillräcklig avloppsvattenrening då metoderna kapar kostnader. Långsiktigt kan även synen på avloppsvatten ändras från enbart vara ett avfall till att även vara en råvara.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i två steg. Först togs två nya koncept fram för hur avloppsvatten kan renas, baserat på en analys av tekniska möjligheter samt dagens och framtidens behov. I steg två har koncepten testats på lab och i pilotskala på två reningsverk i Lund och Trelleborg. Resultaten har jämförts mot konventionella system och flera delar är konkurrenskraftiga redan idag. Tekniken fungerar men tyvärr finns det inga incitament för svenska reningsverk att arbeta med att ta fram säljbara produkter då det svenska regelverket är begränsande. Se även www.varmarenastaden.se


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss