Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

MEPublic Service

Diarienummer 2014-02714
Koordinator FÖRENINGEN FANZINGO

www.fanzingo.se
Projektledare Samuel Sjöblom
Bidrag från Vinnova 299 460 kr
Projektets löptid 2014 - 2015
Status Pågående
Utlysning Mångfaldslabbet - normkritisk innovation

Syfte och mål - uppfyllelse

Vi upplever själva att vi uppfyllt förstudiens syfte och mål på ett bra sätt och är mycket nöjda med alla aktiviteter som genomförts inom ramen för förstudien. Vi har grundligt testat vår idé med våra potentiella intressenter och den kunskap och de kontakter som vi arbetat fram kommer att bli oerhört värdefulla i det kommande genomförandet av projektet. Vi har under förstudien lagt en bra grund och kan, med rätt finansiering och stöd, rätt snabbt starta igång ett nätverk av gräsrotsorganisationer som kan agera partner till Public Service och påbörja arbetet med normkritisk innovation.

Resultat och förväntade effekter - utfall

- Vi har samlat 22 gräsrotsorganisationer och har arbetat tillsammans för att bilda grunden för ett nätverk samt varit i kontakt med ett 30-tal andra organisationer som på olika sätt kommer vara intressenter i ett kommande nätverk. - Vi har tillsammans arbetat fram tjugo normkritiska innovatiova pilotprojekt/tjänster. - Vi har skrivit en längre förstudie som tar upp både förutsättningar, planer och konsekvenser av ett Me Public Service - nätverk. - Förstudien har genom de aktiviteter som vi genomfört i hög grad initierat många interna processer inom ledningskiktet hos SVT

Upplägg och genomförande - analys

Att vi besökte fyra regioner under förstudien var en framgångsfaktor. Det visade på vårt reella intresse för att göra arbetet till en nationell angelägenhet. Också möjligheten att bjuda in och samtala med alla partners under två dagar i Stockholm gjorde stor skillnad för kvalitén på rapporten till förstudien. Vi är dock inte nöjda med responsen från SR och UR på vår idé. Det finns fortfarande en del intern konkurrens mellan företagen och det har visat sig svårare än vad vi först trodde att hitta ett företagsövergripende samarbete kring mångfaldsfrågor.Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss