Gröna korridorer

Uppdrag till VINNOVA, Trafikverket och Sjöfartsverket att bidra i arbete med att utveckla Gröna Korridorer.

VINNOVA har tillsammans med Trafikverket och Sjöfartsverket fått ett regeringsuppdrag att stödja regeringen i arbetet med Gröna korridorer. Alla tre myndigheterna ska aktivt delta i olika grupperingar kring Gröna korridorer såväl nationellt som internationellt samt även koppla detta arbete till Östersjöstrategin. VINNOVA har ett särskilt ansvar för att forsknings- och innovationsfrågorna lyfts in i detta arbete.

Gröna Korridorer har sitt ursprung i EU-kommissionens logistikhandlingsplan från 2007 och andra initiativ att utveckla en "grönare" transportpolitik, som möter klimatutmaningen och samtidigt ökar EU:s konkurrenskraft. Enligt EU-kommissionen ska de gröna korridorerna sätta en tydlig prägel på Europas framtida transportpolitik efter 2010.

Enkelt uttryckt handlar Gröna Korridorer om att minska miljö- och klimatpåverkan samt att öka säkerhet och effektivitet.

Uppdraget ska slutredovisas senast vid utgången av 2012.

KONTAKT

 

LADDA NER

 

LÄS MER

 

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss