Horisont 2020 - EU:s nya ramprogram för forskning och innovation

Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en totalt budget på runt 80 miljarder euro.

Horisont 2020 inkluderar en förstärkt satsning på excellent forskning, extra satsningar på små och medelstora företag, tvärvetenskapliga samarbeten, satsningar på industriella teknologier och samhällsutmaningar samt förenklade regler för deltagande. Programmet erbjuder möjligheter för en många olika aktörer; universitet och högskolor, näringsliv, forskningsinstitut, offentlig sektor och civila samhället.

Horisont 2020 består av ett specifikt program med tre prioriteringar:

 1. Spetskompetens - Excellent Science - denna del ska stärka EU:s globala ställning inom forskning och innovation. Här ryms satsningen på det Europeiska forskningsrådet, ERC, mobilitetsprogrammet Marie Sklodowska-Curie, samverkansforskning inom nya och lovande forskningsområden Future and Emerging Technologies (FET) samt forskningsinfrastruktur.
 2. Industriellt ledarskap - Industrial leadership - ska göra Europa mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation, ge svar på den ekonomiska krisen, dvs skapa jobb och tillväxt, attrahera mer privata och strategiska investeringar till forskning och innovation. Detta ska bl a ske genom riskkapital, stöd till innovationer i SMF, och genom satsningar på sk Key Enabling Technologies, dvs mikro- och nanoelektronik, nanoteknologi, avancerade material, bioteknik och avancerad tillverkning och bearbetning.
 3. Samhälleliga utmaningar - Societal challenges - denna del fokuserar på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför. För att ta sig an utmaningarna kommer det i många fall att krävas tvärvetenskapliga samarbeten som inkluderar samhällsvetenskap och humaniora. Sju utmaningsområden pekas ut:

  1. Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande
  2. Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marin-, maritim- samt insjöforskning och bioekonomi
  3. Säker, ren och effektiv energi
  4. Smarta, gröna och integrerade transporter
  5. Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror
  6. Europa i en föränderlig värld - Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen
  7. Säkra samhällen – säkerställa frihet och trygghet för Europa och dess medborgare.

Vad är nytt jämfört med FP7?

Horisont 2020 fokuserar på att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till affärsmöjligheter och förändra människors liv till det bättre. Horisont 2020 är framförallt ett program som samordnar tre ramprogram/intiativ; Sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling, FP7, delar av Konkurrenskraft och Innovationsprogrammet, CIP, och de initiativ som administreras av European Institute of Technology, EIT.

Inriktningen på utmaningar gör att man har gått ifrån den tematiska strukturen som fanns i FP7. Detta innebär att vissa av de tidigare tematiska områdena nu är bredare samhällsutmaningar som t ex hälsaområdet. En del områden, bl a informations- och kommunikationsteknik, miljö och samhällsvetenskap, är delvis horisontella aspekter i utmaningarna och andra tematiska områden bland annat material och bioteknik har istället blivit fokuserade nyckelteknologier.

Mer information

Du hittar mer information om Horisont 2020 på EU-kommissionens webbplats. De första utlysningarna av Horisont 2020 publicerades den 11 december på EU-kommissionens Participant Portal. Du kan även ta kontakt med VINNOVAs nationella kontaktpersoner om du vill veta mer

Bokmärk och dela