Säkerhet

1,3 miljarder euro i ramprogrammet

SäkerhetEuropeisk säkerhet är en förutsättning för framgång och frihet. Behovet av en mer omfattande säkerhetsstrategi som omfattar både civila säkerhetsåtgärder och försvarssäkerhetsåtgärder måste tas hänsyn till.

EU behöver investera i kunskap och utveckla ytterligare teknologier för att skydda medborgarna från sådana hot som terrorism, naturkatastrofer och kriminalitet samtidigt som den personliga integriteten och de grundläggande rättigheterna garanteras.

Forskningen inom FP7 fokuserar på teman som har att göra med civil säkerhet (anti-terrorism och krishantering) och gynna ett stort antal gemensamma policyer inom transport, rörlighet, civilskydd, energi, miljö och hälsa. Genom att samarbeta och samordna satsningarna på Europeisk nivå, kan EU bättre förstå och reagera på riskerna i en värld som hela tiden förändras.

Detta område har inriktning på:

  • Medborgarnas säkerhet (tekniska lösningar för civilskydd, biosäkerhet, skydd mot kriminalitet och terrorism)
  • Säkerhet för infrastrukturer och kommunikationer (undersökning och säkra infrastrukturer i områden som IKT, transport, energi och tjänster i det ekonomiska och administrativa området)
  • Intelligent övervakning och gränssäkerhet (teknologier, utrustning, verktyg och metoder för att skydda Europas gränskontroller såsom land- och kustgränser)
  • Upprätthålla säkerhet och skydd i krissituationer (teknik, kommunikation, samordning för civilstöd, humanitära uppgifter och räddningsuppgifter)
  • Genomförande av säkerhetssystem, sammanlänkning och samdrift
    (informationsinsamling för civil säkerhet, konfidentialitetsskydd och spårbarhet av transaktioner)
  • Säkerhet och samhälle (godkännande av säkerhetslösningar, socioekonomiska, politiska och kulturella aspekter vad gäller säkerhet, etik och värderingar, social miljö och uppfattningar om säkerhet)
  • Struktur och samordning för säkerhetsforskning (samordning mellan europeiska och internationella säkerhetsinsatser med forskning inom det civila området, säkerhet och försvar).

Mer information

Den sista utlysningen inom Säkerhet är nu stängd. På EU-kommissionens webbplats CORDIS finns mer information om området samt om de projekt som finansierats inom FP7.

Mer information om Horisont 2020, det nya europeiska ramprogrammet för forskning och innovation som startar 1/1 2014, finns här.

 


 

Kontakt

 

NCP-nätverk

 

Nätverket av National Contact Points har en egen webbplats där det finns mer information om programmet samt projekt.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss