Om VINNOVAs utlysningar

VINNOVAs finansiering av projekt görs normalt genom utlysningar. En utlysning innebär att det, under en viss tidsperiod, är möjligt att lämna in en ansökan om projektfinansiering till VINNOVA under villkor som är angivna i en utlysningstext. I utlysningstexten finns angivet inom vilket område projektet ska ligga, vilka som kan söka, krav på projekten och tidsramar. Observera att det kan ske förändringar i en utlysningstext fram till en viss tid innan sista ansökningsdag. 

Utlysningarna kan antingen vara tidsbegränsade, dvs ha en sista ansökningsdag, eller vara kontinuerligt öppna för ansökan.

Alla VINNOVAs utlysningar publiceras på VINNOVAs webbplats.

Olika utlysningstyper

För de tidsbegränsade utlysningarna har VINNOVA några olika utlysningstyper:

I enstegsutlysningar lämnas fullständiga ansökningar om projektfinansiering in direkt för bedömning och beslut.

Tvåstegsutlysningar finns av två typer. Den ena är att den sökande som ett första steg skickar in en skiss till projekt, som inte behöver vara lika omfattande som en fullständig ansökan. VINNOVA beslutar sedan på grundval av skisserna vilka sökande som ska få lämna in en fullständig ansökan.

Den andra typen är att den sökande i första steget ansöker om ett planeringsbidrag för att utforma en fullständig ansökan. VINNOVA beslutar vilka som ska få dessa planeringsbidrag varefter dessa i andra steget får lämna in en fullständig ansökan. I vissa utlysningar har även de som inte fått planeringsbidrag möjlighet att komma in med fullständig ansökan. Detta framgår av respektive utlysningstext.

De kontinuerligt öppna utlysningarna är öppna för ansökan under en längre tid. De har normalt avstämningstidpunkter då inkomna ansökningar behandlas.

Ansökan till alla VINNOVAs utlysningar görs genom ansökningsfunktionen på VINNOVAs Intressentportal. Detta gäller såväl skisser som fullständiga ansökningar.

Utlysningar i samverkan

VINNOVA samverkar i flera fall med andra aktörer i gemensamma utlysningar. Om VINNOVA administrerar utlysningen finns denna i förteckningen över VINNOVAs utlysningar. Ibland medverkar VINNOVA på olika sätt i utlysningar som någon annan aktör ansvarar för. Det gäller till exempel en del internationella program. Dessa utlysningar finns då med på webbplatsen under rubriken Externa utlysningar.

Ansökan utanför utlysningarna

I vissa fall är det möjligt att lämna in en ansökan som inte är kopplad till någon aktuell utlysning. Innan detta görs bör en diskussion ha förts med en handläggare på VINNOVA inom det ämnesområde det handlar om.

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss