Öppna datakällor 2013

Utlysningen är stängd

Utlysningen hade som huvudsyfte att öka tillgängliggörandet av öppna datakällor. I förlängningen syftade utlysningen även till att stärka användandet av öppna länkade data och kunskapen om dess centrala betydelse. Utlysningen gav även utrymme för insatser för utbildning och kommunikation.

För utlysningen fanns avsatt en budget på 7 miljoner kronor.

Utlysningen välkomnade sökanden från samtliga sektorer, och som hade en lösning för förberedande insatser med sikte på en systematisk och skalbar process för att publicera öppna data i Sverige.

Information om utlysningen samt förutsättningar och villkor för deltagandet framgår av den fullständiga utlysningstexten.


Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2013-05006 INFORMATIONSVÄXELN - en samlingsplats för enkel och effektiv distribution av och åtkomst till öppna datakällor VIKTORIA SWEDISH ICT AB 500 000 kr
2013-05005 Öppet Vattenarkiv LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN 250 000 kr
2013-05003 Offentliga Öppna Data - En juridisk handbok Lunds universitet 180 000 kr
2013-04996 LTLOD@SB Göteborgs Universitet 497 353 kr
2013-04993 Tillgängliggörande av öppen data inom Gymnasieantagning Göteborgsregionens kommunalförbund 332 525 kr
2013-04988 SIL Öppna Data om Svenska Läkemedel INERA AB 480 000 kr
2013-04983 Öppna språkdata för att främja teknikutvecklingen och språken i Sverige Institutet för språk och folkminnen 136 185 kr
2013-04982 Öppna data öppnar skogen Skogsstyrelsen 438 500 kr
2013-04978 Mer meteorologisk information ger nya möjligheter SVERIGES METEOROLOGISKA O HYDROLOGISKA INSTITUT 445 000 kr
2013-04977 ÖPPNA DATA - STOCKHOLMS LÄNS BULLERKARTA Sweco Position AB 310 000 kr
2013-04976 Tvåvägsdialog för ökad kunskap och innovationskraft runt öppna data Naturvårdsverket 500 000 kr
2013-04975 Nära realtidsdata från luftkvalitetsmätningar som ett öppet API Naturvårdsverket 500 000 kr
2013-04974 Vidareutveckling av länkade öppna data för Nobelpris Nobel Media AB 350 000 kr
2013-04970 Nationell samordning för ökad kunskap och aktivitet kring öppna data inom kommunsektorn Sveriges Kommuner och Landsting 450 000 kr
2013-04966 Öppna diarium och öppna fakturor SOFTRONIC 1 AB 500 000 kr
2013-04961 Kompetensförstärkning kring länkade öppna data - dialog, webbinarier och vitbok METASOLUTIONS AB 332 500 kr
2013-04910 Öppna den officiella svenska biblioteksstatistiken för alla Kungliga biblioteket 490 000 kr
2013-04909 Etablering av samordnade ODI-noder Umeå kommun 500 000 kr
2013-04890 Grundvattendata som öppna datakällor på SGU Sveriges geologiska undersökning 380 000 kr
2013-04850 Mer nytta av SMHI:s öppna data SVERIGES METEOROLOGISKA O HYDROLOGISKA INSTITUT 326 000 kr

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss