Pressmeddelande från Vinnova, Energimyndigheten och Formas 2015-04-21

430 miljoner kronor för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige

Vinnova, Energimyndigheten och Formas satsar gemensamt 430 miljoner kronor på fem nya strategiska innovationsprogram. Näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor kraftsamlar för att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Det är inom områdena medicinteknik, samhällsbyggnad, resurs- och avfallshantering, automatiserade transporter samt transportinfrastruktur som fem nya program avses få statlig finansiering om cirka 430 miljoner kronor fram till 2018.

- I den här satsningen samverkar olika samhällsaktörer, kompetensområden och företag över gränserna. Det är avgörande för att stärka svensk konkurrenskraft inom de utvalda områdena, säger Charlotte Brogren, generaldirektör på Vinnova.

Programmen är en del av den nationella satsningen Strategiska innovationsområden, som ingår i regeringens forsknings- och innovationspolitik. Totalt finns det nu 16 strategiska innovationsprogram med en sammanlagd statlig finansiering på runt 600 miljoner kronor per år. Näringslivet bidrar med minst lika mycket.

- Med de nya programmen tar svensk forskning och innovation ett stort kliv framåt. Den gemensamma satsningen främjar nya forskningskonstellationer och tacklar de tvärvetenskapliga samhällsutmaningar som finns inom bland annat energi- och klimatområdet, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Inom varje strategiskt innovationsprogram genomförs insatser för forskning och innovation, bland annat genom öppna utlysningar där företag, lärosäten och andra aktörer kan söka medel för forskning och innovation inom området.

- De fem innovationsprogrammen förstärker samhällets utvecklingskraft inom väsentliga områden. Hållbarhet är en given utgångspunkt i programmen vilket bidrar till deras stora relevans för samhället, säger Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas.

Finansiering till fem nya strategiska innovationsprogram beviljas inom följande områden:


Medicinteknik

Programmet ska placera Sverige i en internationell topposition inom medicinteknikområdet och bidra till förbättringar för patienter och hälso- och sjukvården samtidigt som det leder till industriell tillväxt och ökade exportinkomster för Sverige.
Koordinator: Reidar Gårdebäck, Swedish Medtech
 

Samhällsbyggnad

Målet med programmet är att minska samhällsbyggnadssektorns miljöpåverkan, förkorta planerings- och byggtiden, minska de totala byggkostnaderna och möjliggöra en ny affärslogik i sektorn.
Koordinator: Olle Samuelson, IQ Samhällsbyggnad AB

 
Resurs- och avfallshantering

Programmet ska öka ekonomisk och miljömässig hållbarhet inom resurs- och avfallshantering och därmed bidra till resurseffektivitet inom näringsliv och samhälle, skapa nya affärsmöjligheter, stärkt konkurrenskraft och möta globala utmaningar.
Koordinator: Evalena Blomqvist, SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut AB


Automatiserade transporter

Visionen är att Sverige positioneras som ledare inom automatiserade transportsystem. Programmet ska bidra till att uppnå de transportpolitiska målen och underlätta en utveckling av ett hållbart Sverige.
Koordinator: Jan Hellåker, Lindholmen Science Park 
 

Transportinfrastruktur

Programmets mål är att öka hållbarheten i den svenska transportinfrastrukturen och göra Sverige ledande inom innovativa infrastrukturlösningar.
Koordinator: Nicole Kringos, Kungliga tekniska högskolan

Kontakt

 
  • Christina Kvarnström, Vinnova
  • Jennica Broman, Energimyndigheten, 016-544 21 75
  • Emilie von Essen, Formas, 0733-50 31 61

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss