Pressmeddelande 2015-10-28

Finansiering av 31 nya projekt inom utmaningsdriven innovation

Automatiserade bygglovsprocesser, koncept för att minska digitalt utanförskap och innovationer för klimatneutral industriproduktion. Det är några av de 31 nya projekt som får finansiering med sammanlagt 16 miljoner kronor av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation.

Finansiering i programmet sker i tre steg. Nu får projekt finansiering i det första steget där de initieras. Projekt med goda resultat har senare möjlighet att gå vidare i steg två och tre. 

- I det här första steget stimulerar vi olika aktörer, till exempel företag, kommuner och lärosäten, att tillsammans börja arbeta med att utveckla innovativa lösningar för att möta samhällsutmaningar. Projekten ska på sikt kunna ge både samhällsnytta och affärsnytta, säger Daniel Rencrantz, programansvarig för Utmaningsdriven innovation på Vinnova.

Vinnova har identifierat fyra samhällsutmaningar där Sverige har goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar: Informationssamhället 3.0, hållbara attraktiva städer, framtidens hälsa och sjukvård och konkurrenskraftig produktion.

Följande 31 projekt får finansiering med sammanlagt 16 miljoner kronor, där varje projekt får ett maxbelopp på en halv miljon kronor:

Framtidens hälsa och sjukvård
CDTS (CRISS Disease Tracking System), genomförs av 6 parter under ledning av Lars Palm och CRISS AB.
Banbrytande precision för ortopedisk implantatkirurgi, genomförs av 6 parter under ledning av Claes Lundström och Sectra AB.
Anpassad sjukhusmat - Förbättrad patienthälsa, ekonomi och miljö samt ny affärsutveckling med god näringsrik mat, genomförs av 6 parter under ledning av Olof Böök och Aventure AB.
ORTO - Optimerad Resurseffektiv Tillverkning av Ortoser, genomförs av 4 parter under ledning av Cecilia Groth och Swerea IVF AB.
Hjärnskador orsakade av låga impulsljud mekanismer, effekter och prevention, genomförs av 4 parter under ledning av Jonas Alm och SP AB.
Mitt Liv - Min Hälsa, genomförs av 5 parter under ledning av Ann Tronde och Region Skåne.
Förbättrad folkhälsa genom selekterade åtgärder på individ, nätverk eller stadsdelsnivå, genomförs av 5 parter under ledning av Sara Armander och Göteborgs kommun.
Patientcentrerat beslutsstöd och forskning med big data, genomförs av 6 parter under ledning av Daniel Malm och ValueAdd Solutions Scandinavia AB.

Hållbara attraktiva städer
Hållbart vardagsresande genom dynamisk kollektivtrafik, genomförs av 11 parter under ledning av Sten Minör och Lunds universitet.
Dagvatten som utmaning och resurs - Smarta dagvatteninnovationer för en internationell marknad, genomförs av 4 parter under ledning av Rasmus Fredriksson och Malmö kommun.
500k - nytt liv i villastaden, genomförs av 11 parter under ledning av Karin Kjellson och Kod Arkitekter AB.
Hållbara evenemangsstäder, genomförs av 11 parter under ledning av Leif Johansson och Riksidrottsförbundets Idrottsinstitut.
Nydanande miljösensorer för luftkvalitet för attraktiva städer, genomförs av 8 parter under ledning av Anders Björk och IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
Får jag lov? - Mot automatiserade bygglov, genomförs av 5 parter under ledning av Maria Rydqvist och Boverket.
Tech Farm: framtidens yteffektiva boende, genomförs av 5 parter under ledning av Lisa Renander och Reinvent AB.
Väldesignade mötesplatser i miljonprogrammets offentliga rum för jobb, produktion och utveckling, genomförs av 6 parter under ledning av Jan Forslund och Coompanion-Kooperativ Utveckling Stockholms Län.

Informationssamhället 3.0
Storskalig smart destinationsladdning, genomförs av 4 parter under ledning av Peter Öhman och Lindholmen Science Park AB.
Samskapande för inkluderande välfärdstjänster och digitalt innanförskap, genomförs av 3 parter under ledning av Margaretha Hägglund och Region Västerbotten.
Innovation för internationella katastrofinsatser. Utveckling av hållbara produkter, tjänster och processer, genomförs av 5 parter under ledning av Tove Engström och ActionAid International Sweden.
Platooning Formation, genomförs av 3 parter under ledning av Magnus Andersson och Viktoria Swedish ICT AB.
För framtidens arbetsmarknad: Användardriven certifiering av ungdomars mjukvarukompetens, genomförs av 3 parter under ledning av Petra Åström och Stiftelsen Fryshuset.
Flexibel och kostnadseffektiv sensor- och aktuatorplattform för smartare energieffektiviseringar, genomförs av 3 parter under ledning av Dan-Eric Archer och Emulsionen Ekonomisk Förening.

Konkurrenskraftig produktion
Utveckling och utvärdering av hälsobefrämjande arbetshandske, genomförs av 5 parter under ledning av Lars Hanson och Högskolan i Skövde.
Förnyelsebara bindemedel för träskivor, genomförs av 5 parter under ledning av Peter Herder och KTH.
Ökad samhällsnytta och industriell konkurrenskraft med energieffektiva och emissionsfria arbetsmaskiner, genomförs av 7 parter under ledning av Johan Konnberg och Statens väg- och transportforskningsinstitut.
Smart lighting, genomförs av 14 parter under ledning av Håkan Ozan och Interactive Institute Swedish ICT AB.
Framtidens elsystem med nya isolationsmaterial, genomförs av 7 parter under ledning av Erik Thunberg och Energiforsk AB.
De nya jobben, genomförs av 6 parter under ledning av Mikael Ström och Swerea IVF AB.
Would wood, genomförs av 4 parter under ledning av Mikael Lindström och Innventia AB.
Klimatneutral industriproduktion, genomförs av 6 parter under ledning av Henrik Karlsson och Biorecro Research and Development AB.
Digitalisering för hållbarhet i industri och offentlig sektor i Sverige, genomförs av 4 parter under ledning av Rolf Leidhammar och Swedish ICT Research AB.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss