17 projekt delar på 9 miljoner för att öppna upp stora mängder data

I utlysningen ”Öppna datakällor 2” finansierar Vinnova 17 projekt på totalt nio miljoner för att ta fram skalbara lösningar för att öppna upp stora mängder datakällor. Det kommer bland annat att skapa mer tillgänglig miljödata, finansiell data, data för bättre vård och omsorg samt data från företag.

Oanade möjligheter skapas när stora mängder data finns tillgängliga för innovationer. Företag kan skapa smartare affärer och nya tjänster, offentliga verksamheter kan effektiviseras och människors vardag kan förenklas. Men att öppna sina datakällor kräver insatser. Ofta kan trösklarna minskas genom att någon går före och utvecklar ett tillvägagångssätt som många kan återanvända.

Det finns stora samhälleliga och kommersiella värden i att göra data tillgängliga för vidareanvändning. För att driva på och stärka förutsättningarna för innovation satsar Vinnova nu på projekt som skapar generella administrativa lösningar samt skalbara och fria tekniska lösningar för att tillgängliggöra datakällor.

När utlysningen Öppna datakällor stängde hade 72 ansökningar kommit in. Av dem kommer 17 projekt beviljas medel. Exempelvis kommer Viktoriainstitutet ta fram en generell och öppen licens som redogör för typiska affärsmässiga och juridiska vägval som privata företag behöver beakta i sina villkor när företaget tillhandahåller ett gränssnitt till öppna datakällor. Socialstyrelsen ska konvertera databaser till öppna data, om riktlinjer, rekommendationer för bättre prioriteringar, och en vägledning om lämpliga behandlingar och metoder inom vård och omsorg. Göteborgsregionens kommuner skapar förutsättningar för att tillgängliggöra data beträffande elevinformation (studieval, inriktningar, avbrott) på ett sätt som vägleder andra regioner och kommuner och skapar möjligheter för bättre jämförelser. På liknande sätt går Helsingborgs kommun före och tar fram en lösning för att kontinuerligt publicera kommunal finansiell information som öppna data.

Beviljade projekt

Dopter AB, Katalogisering av svenska APIer och deras användning, 100 000kr, Andreas Krohn, andreas@dopter.se 

Göteborgsregionens kommunalförbund, Öppen data i utbildningssektorn,
720 000kr, Anette Larsson, anette.larsson@grkom.se 

Helsingborgs Kommun, Kommunens finanser som öppen data, 198 000kr, Jukka Heino, jukka.heino@helsingborg.se

IT-forskningsinstitutet Viktoria AB, Öppen API-licens Företag, 557 000kr, Daniel Rudmark, daniel.rudmark@viktoria.se

IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Öppna datatjänster för miljödata, 800 000kr, Marcus Liljeberg, marcus.liljeberg@ivl.se

Kyab Sweden AB, Öppen realtids data, 786 580kr, Kimmo Yliniemi, kimmo@kyab.se 

Lunds universitet, Rättsliga lösningar för tillgängliggörande av öppna datakällor, 500 000kr, Stefan Larsson, stefan.larsson@soclaw.lu.se 

Metasolutions AB, Mjukvaruplattform och molntjänst för enkel publicering av länkade öppna data, 762 000kr, Hannes Ebner, hannes@metasolutions.se 

Morus Konsult AB, Kompetensförstärkning kring kommunal öppna data, 498 200kr, Jonas Öberg, jonas@morus.se 

Naturvårdsverket, Öppen miljödata - API, 800 000kr, Gunilla Andersson, gunilla.andersson@naturvardsverket.se 

Nemo-Q Int AB, Öppna datakällor Nemo-Q, 300 000kr, Bertil Widmark, bertil.widmark@nemoq.se 

Riksarkivet, DISKA - Digitala semantiska kulturarvsauktoriteter, 500 000kr, Johanna Berg, johanna.berg@riksarkivet.se

Socialstyrelsen, Öppna data - Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg, 600 000kr, David Svärd, david.svard@socialstyrelsen.se 

Swedish Standards Institute, Öppen länkad data för skolan, 485 000kr, Patrick Lindén, patrick.linden@sis.se

Wikimedia Sverige, Wiki älskar offentlig konst, 375 200kr, John Andersson, john.andersson@wikimedia.se 

Worldfavor AB, Öppen Hållbarhetsdata, 390 000kr, Frida Emilsson, frida@worldfavor.com 

Öhrlings PWC AB, Verktyg och mallar för publicering av öppna kommunala data, 800 000kr, Magnus Kolsjö, magnus.kolsjo@se.pwc.com 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss