Fullsatta seminarier i Almedalen

Vinnova arrangerade två seminarier under Almedalsveckan som båda var välbesökta och fyllda av spännande diskussioner. Seminarierna hade fokus på välfärdsinnovation respektive svensk attraktionskraft för spetskompetens.

Här kan du läsa mer om seminariernas innehåll:

Erik Fichtelius, vd, Sveriges Utbildningsradio och moderator Linda Nyberg
Moderator Linda Nyberg och Erik Fichtelius, vd på Sveriges Utbildningsradio. Foto: Vinnova/Emma Gretzer

Bortom skattenivåer och driftsform – hur kan innovation förbättra välfärden?

Dagens första seminarium tog sin utgångspunkt i de framtidsutmaningar som svensk välfärd står inför med bland annat en ökande andel äldre i befolkningen och sjunkande resultat i skolan. För att utveckla välfärden krävs ett nytt förhållningssätt där nya tankar och idéer som kan leda till innovationer stimuleras, både från den egna personalen, från beslutsfattare, medborgare och från forskare och företag. Anders Ekholm från framtidsinstitutet inledde med ett såväl historiskt som framtidsinriktat perspektiv på hur medellivslängden ökar och hur medicintekniken kommer att snabba på utvecklingen. Samtidigt slog han fast att gammal teknik och vårdpersonalens skepsis mot förändringar kostar samhället stora pengar – vi måste våga driva förnyelse som ofta kommer underifrån. Annika Strandhäll från fackförbundet Vision strök under detta genom att peka på förbättringspotential när det gäller det strategiska ledarskapet för att ta hand om nya idéer från personalen. Många blev inspirerade av hur Capio S:t Görans sjukhus har börjat arbeta med just detta. Britta Wallgren berättade hur de konsekvent strävar mot att personalen ska känna ansvar och utrymme för att föreslå förbättringar i verksamheten. Ytterligare ett spännande exempel kom från Annika Remeaus och Innovation Akademiska i Uppsala som ligger i frontlinjen när det gäller att få innovationsverksamhet att bli en naturlig del av vårdapparaten.

Därefter bjöds publiken på innovationsexempel från den svenska skolan. Erik Fichtelius, Utbildningsradion, menade att pedagogiken och det traditionella klassrummet kan vara på väg att förändras. Genom nya sätt som, Flipped Classroom, och MOOC (Massive Open Online Courses) kan elever och studenter få mer inspiration och möjlighet till lärande. Frilandspedagogen Terese Raymond menade att dagens gamla teknik försvårar för lärarna och efterlyste innovationer som tar bort administrativa tidstjuvar i skolan.

I en avslutande och namnkunnig paneldiskussion deltog Håkan Sörman, SKL, tillsammans med de två regionalpolitikerna Pia Kinhult (M) och Helene Hellmark Knutsson (S) och Annika Strandhäll. Diskussionen handlade bland annat om farhågor för mer centralisering, svårigheterna att sprida goda exempel mellan olika sjukhus och vikten av modiga politiker som sätter innovation på agendan. Panelisterna lovade publiken att de kommer att driva frågorna om välfärdsinnovation med full kraft framöver. 

Paneldebatt med Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör, Svenska Dagbladet, Sverker Sörlin, professor KTH och Magnus Thure Nilsson, vd, Media Evolution City
Paneldebatt med Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör, Svenska Dagbladet, Sverker Sörlin, professor KTH och Magnus Thure Nilsson, vd, Media Evolution City. Foto: Vinnova/Emma Gretzer 

Prognos för det svenska innovationsklimatet – är vi rustade för global konkurrens?

Dagens andra seminarium sökte svar på frågan om hur väl rustad Sverige är som innovationsnation i en ständigt ökad global konkurrens. OECD:s utvärdering av det svenska innovationssystemet pekar ut några viktiga områden att hålla ögonen på för att vi ska kunna behålla vår konkurrenskraft även i framtiden – exempelvis förmågan att utveckla, behålla och attrahera spetskompetens.

Sylvia Schwaag Serger, Vinnova, inledde seminariet med ett anförande om en globaliserad värld som rör sig allt snabbare framåt. Hon framhöll särskilt internationaliseringen av universitet och högskolor och en mer öppen förståelse av vad som är kompetens, som strategiskt avgörande för svensk framgång. Från Johan Söderström, ABB, fick vi insyn i varför ett globalt företag har valt att öka sina satsningar på forskning och innovation i Sverige – bland annat genom tillgången till framgångsrika samverkansmiljöer med universitet och högskolor. Marta Sjögren, Northzone, uppmanade politikerna att satsa mer på att skapa förutsättningar för entreprenörskap i stort och inte bara göra enskilda satsningar i stuprör.

Tove Lifvendahl, Svenska Dagbladet, presenterade en kritisk bild av hur svenskar ofta har en defensiv inställning till internationella erfarenheter och kunskap och efterlyste en mer nyfiken inställning till det annorlunda. Att innovationspolitiken handlar om betydligt mer än forskning var också en av slutsatserna från Sverker Sörlin, KTH, som menade att politikerna exempelvis behöver inkludera insatser inom utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. Det holistiska spåret fortsatte med Magnus Thure Nilsson, Media Evolution City, som utifrån egen erfarenhet uppmanade till att fokusera på strömningar mellan olika branscher.

Slutligen fick två politiker, Håkan Ekengren (C) och Ingela Nylund Watz (S), reflektera över det som hade sagts och vilka politiska åtgärder som kommer att behövas framöver. Det framfördes en önskan om mer långsikthet och blocköverskridande överenskommelser men också en oenighet om Sverige är på god väg eller har halkat efter i utvecklingen. Även här var det tydligt att innovationspolitiken behöver vara bred och gränsöverskridande till sin karaktär.

Seminariet genomfördes i samarbete med Industrirådet.

Webb-tv

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss