Debattartikel införd i Dagens Industri, 2007-06-21

Stöd småföretag som satsar på forskning

Hög produktivitet, innovation och kunskap blir allt viktigare i en globaliserad värld. Regeringen borde därför göra mer för att stödja små och medelstora företag som vill investera i forskning och utveckling. Det skriver Ingela Hemming, Jan Edling och Jenni Nordborg, som har undersökt 2 200 företags FoU-verksamhet.


Svenska företag är innovativa, det vill säga introducerar nya produkter eller processer. Många företag investerar också i forskning och utveckling, FoU. Sverige satsar mest i världen på FoU, nästan 4 procent av BNP. Av detta svarar näringslivet för två tredjedelar. Storföretagen svarar för hela 80 procent av näringslivets FoU.

Vår nya undersökning visar att också mikroföretagen (1-9 anställda) är innovativa. Nästan vart tredje mikroföretag bedriver innovativ verksamhet och drygt vart femte bedriver också FoU. Detta har inte tidigare varit statistiskt kartlagt och visar betydelsen av att utforma en forskningspolitik också för dessa företag. FoU-intensiteten tilltar med företagens storlek. Av de små företagen (10-49 anställda) och medelstora företagen (50-249 anställda) bedriver 27 procent respektive 49 procent FoU-verksamhet.

Företag som bedriver FoU finns i såväl nystartsfas som tillväxtfas. Den regionala spridningen är jämn. Två av tre företag menar att FoU är ett medel att öka lönsamheten och hälften att FoU kunde öka effektiviteten. Hela 38 procent av företagen som bedriver FoU planerar att öka sina FoU-investeringar i framtiden. Ytterligare 53 procent tänker satsa lika mycket.

Men företagen lyfter också fram hinder. Fyra av fem företag har tidsbrist. En tredjedel tycker att kostnaderna är för höga. Ju mindre företaget är desto svårare är det att finansiera satsningarna internt. Företagens utvecklingssamarbete sker främst med kunder och leverantörer.

Samarbetet med högskolor och universitet är begränsat. Bara vart tionde mikroföretag, vart femte småföretag och vart tredje medelstort företag samarbetar med högskolan. Samarbete med forskningsinstituten är ännu ovanligare. De allra flesta företagen vill dock stärka samarbetet. Företagen ser gärna att staten delfinansierar dessa samarbeten.

Vilka insatser kan då staten bidra med för att stimulera företagen att arbeta med innovation och FoU? Fyra av tio företag vill ha ett generellt skatteavdrag. Ett sådant finns i 19 OECD-länder. Sverige har det inte. Behovet är störst i mikroföretagen. Två av tre nystartade företag vill ha ett skatteavdrag. Vart tredje företag vill ha riktade stöd till företagen, som till exempel Forska&Väx. Det behövs en annan politik för att de små företagen ska kunna klara den internationella konkurrensen.

Under 2006 fördelade VINNOVA 544 miljoner kronor till företagens FoU-investeringar. Av dessa fick små och medelstora företag 245 miljoner kronor. 100 miljoner kronor var satsningen Forska&Väx, som den nya regeringen valde att inte finansiera i år. 245 miljoner kronor motsvarar den årliga utbetalningen av a-kassa i en medelstor svensk kommun. Om vi ska kunna mota utanförskapet i form av arbetslöshet, långa sjukskrivningar och förtidspensionering, måste vi vara beredda att satsa betydligt mer än så på att stödja små och medelstora företag så att de kan öka sin konkurrenskraft i en hårdnande global konkurrens.

Ingela Hemming, företagarekonom, SEB
Jan Edling, analytiker, VINNOVA
Jenni Nordborg, småföretagsstrateg, VINNOVA

 

 

Bokmärk och dela